• graduate cmu
  • Brand Awards
  • สารสถาบันฯ ฉบับที่ 43
  • อัตลักษณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ร10
  • วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
graduate cmu0 Brand Awards1 สารสถาบันฯ ฉบับที่ 432 อัตลักษณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ3 ร104 วิสัยทัศน์ / ค่านิยม5
Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร 1, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (One Minute Update) 19/01/2019

ขอบคุณ รศ. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ, ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่เอื้อเฟื้อเครื่องตรวจวัดและข้อมูลระดับฝุ่นควัน PM2.5