ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา

รายละเอียดบุคลากร

ดร.ศยามล  หงษ์ใจสี

ชื่อ: ดร.ศยามล หงษ์ใจสี

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 234

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย