หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Regulatory Compliance Unit (RCU)

รายละเอียดบุคลากร

นางบุญเหลือ     พรึงลำภู

ชื่อ: นางบุญเหลือ พรึงลำภู

หัวหน้า Regulatory Compliance Unit (RCU)
ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 458
Email: boonlure@rihes.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย