หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Pharmacy Unit

รายละเอียดบุคลากร

นางปิยะธิดา     สร้อยสุวรรณ

ชื่อ: นางปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ

หัวหน้า Pharmacy Unit
ตำแหน่ง: เภสัชกร
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 315
Email: piyathida@rihes-cmu.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย