ศูนย์วิจัย

หน่วยวิจัยด้านสารเสพติด

รายละเอียดบุคลากร

นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า

ชื่อ: นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า

ตำแหน่ง: นักสถิติ
โทรศัพท์: 053942508 ต่อ 134

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2004 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานบันเทิง
2 2004 การจัดการองค์ความรู้ยาและสารเสพติดเพื่อความบันเทิง
3 2004 การรวบรวมองค์ความรู้และการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
4 2006 การพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการด้านยาเสพติดและสุราในภาคเหนือ
5 2007 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6 2007 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ
7 2007 การแพร่ระบาดสารเสพติด และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในสถานบันเทิงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
8 2007 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติด และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในสถานบันเทิงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
9 2007 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
10 2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่าย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
11 2008 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและพฤติกรรมการดื่มของนักเรียนนักศึกษากับความหนาแน่นของสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษา
12 2008 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานบันเทิงพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
13 2009 อิทธิพลทางการตลาดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการดื่มของเยาวชน : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเชียงใหม่
14 2009 การศึกษานำร่องแบบแผนการใช้และอันตรายที่ได้รับจากการใช้สารเสพติด : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวพื้นที่ อ.ปาย
15 2009 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่
16 2009 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
17 2009 โครงการพัฒนาการวัดการดื่มมาตรฐาน Thai Drinking Survey
18 2011 ระบบฐานข้อมูลความชุกและความรุนแรงของปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติดของผู้กระทำความผิดในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ลำดับ ผลงานวิจัย
1 Patterns and Consequences of Alcoholic Beverage Consumption of Driving-While-Intoxicated Offenders in Chiang Mai and Lampoon Provinces in 2010.
2 Alcohol Consumption and Expenditures for Northern Thai Drinker : Results of the National Household Survey 2011.
3 Drug Monitoring and Therapy among Offenders: Lessons from Development of a Health Database System for Offenders in Chiang Mai and Lamphun Provinces
4 PREVALENCE OF ALCOHOL-USE DISORDERS IN THE THAI POPULATION: RESULTS OF THE NATIONAL HOUSEHOLD SURVEYS OF 2007, 2011
5 Watch and follow up the situation on spread of drugs in a game/internet shop pilot study in muang Khon Kaen province.
6 ชุดดื่มมาตรฐาน "Thai Drinking Survey Guide"
7 Patterns and Consequences of Alcoholic Beverage Consumption of Driving-While-Intoxicated Offenders in Chiang Mai and Lampoon Provinces in 2010.
8 Alcohol Consumption and Expenditures for Northern Thai Drinker : Results of the National Household Survey 2011.
9 Drug Monitoring and Therapy among Offenders: Lessons from Development of a Health Database System for Offenders in Chiang Mai and Lamphun Provinces
10 PREVALENCE OF ALCOHOL-USE DISORDERS IN THE THAI POPULATION: RESULTS OF THE NATIONAL HOUSEHOLD SURVEYS OF 2007, 2011
11 Risk of Substance Abuse Among Offenders in Chiang Mai and Lamphun Provincial Prisons.
12 Watch and follow up the situation on spread of drugs in a game/internet shop pilot study in muang Khon Kaen province.
13 ชุดดื่มมาตรฐาน "Thai Drinking Survey Guide"
14 Alcohol Perception and Consumer Behavior of Youth in Chiang Mai Municipality
15 Household Survey for Size Estimation of Injecting Drug Users in Chiang Mai during 2010 using Network Scale-up Methods
16 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค. กรุงเทพ: ศุนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2551. 72หน้า
17 การศึกษานำร่องปัญหาและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้กระทำผิดเมาแล้วขับในเชียงใหม่และลำพูน : ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6 “สุราในโลกเสรี” โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
18 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่ : วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ 27-28 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
19 การเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในสถานบันเทิงในพื้นที่ภาคเหนือ
20 การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ. ลำพูน
21 เครือข่ายสังคมและการเสพยา กรณีศึกษา พื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
22 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค : การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 4 ยุติวิกฤติปัญหาสุรา..ด้วยกฏหมาย โรงแรมริชมอนด์ แคราย จ.นนทบุรี หน้า76 -78. (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
23 ความรู้สารเสพติดเบื้องต้น : บริษัทจรัลสนิทวงค์การพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (หนังสือทั้งเล่ม)
24 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
25 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลล์ในสถานบันเทิงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาสเพติดภาค 5 (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
26 MAPPING อุปทานภาคเหนือ : บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 1 (หนังสือทั้งเล่ม)
27 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค : ศุนย์วิจัยปัญหาสุรา (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
28 ผลกระทบต่อพนักงานส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ : การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่3 สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา โรงแรมริชมอนด์ แคราย จ.นนทบุรี หน้า77 -78. (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
29 Mapping อุปทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชนภาคเหนือ : การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่3 สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา โรงแรมริชมอนด์ แคราย จ.นนทบุรี หน้า89 -90. (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย