ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด

รายละเอียดบุคลากร

CTU
นางสาวสินีนาถ นิ่มสกุล

ชื่อ: นางสาวสินีนาถ นิ่มสกุล

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 -936148 ต่อ 318
Email: snimsakul@rihes-cmu.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย