หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Specimen Processing Unit (SPU)

รายละเอียดบุคลากร

นางจิราพร แก้วเกาะสะบ้า

ชื่อ: นางจิราพร แก้วเกาะสะบ้า

หัวหน้า Specimen Processing Unit (SPU)
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 119
Email: chiraphorn.k@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ และ โครงการวิจัย


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย