หน่วยสนับสนุนการวิจัย

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

รายละเอียดบุคลากร

นางสาวสินีนาถ แต่เจริญกุล

ชื่อ: นางสาวสินีนาถ แต่เจริญกุล

หัวหน้า กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ตำแหน่ง: นักสถิติ
โทรศัพท์: 053 221966 ต่อ 349
Email: sineenart.t@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ และ โครงการวิจัย


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย