หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Pharmacy Unit

รายละเอียดบุคลากร

นางสาวณัฐพร โฆษชุณหนันท์

ชื่อ: นางสาวณัฐพร โฆษชุณหนันท์

ตำแหน่ง: เภสัชกร
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 307
Email: nataporn.k@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ และ โครงการวิจัย


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย