สำนักงานสถาบันฯ

งานการเงิน งานคลังและพัสดุ

รายละเอียดบุคลากร

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 1998 การศึกษาทางระบาดวิทยาของการติดเชื้อ เอช ไอ วี –1 ในกลุ่มผู้ติดฝิ่น และอนุพันธ์ของฝิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย
2 1998 การคุมกำเนิดและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
3 1999 ระบาดวิทยาของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี ในประเทศไทย
4 1999 Adolescents access to health care and provider perspectives in addressing adolescent reproductive health needs : A study in Northern Thailand
5 1999 การเตรียมแอนติบอดีของสารเคมีทางการเกษตรและการพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูป
6 2000 การคงมีชีวิตของอาสาสมัครที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ในภาคเหนือของประเทศไทย-บทบาทของร่างกายผู้ติดเชื้อและตัวเชื้อไวรัสที่มีผลต่อการดำเนินของโรค
7 0000 ผลของการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในครรภ์และการพัฒนาระบบประสาทในเด็กแรกเกิด ในการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าตั้งแต่แรกคลอด
8 2000 การศึกษาวิจัยระยะที่ I/II ของวัคซีนทดลอง จากบริษัท ปาสเตอร์ เมอริเออ คอนนอตไลฟ์ รีคอมบิแนนต์ แอลแวค-เอชไอวี (วีซีพี1521) เป็นวัคซีนเริ่มต้นแล้วกระตุ้นด้วยวัคซีนโอลิโกเมอริคจีพี 160 ทีเอ็ช 023 /แอลเอไอ-ดีไอดี หรือ วัคซีนไครอน เอชไอวี ไทย อี(ซีเอ็ม 235) จีพี 120 (+/-เอสเอฟ2 จีพี 120) ในอาสาสมัครชาวไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วและไม่ติดเชื้อเอชไอวี
9 2000 HIV Vaccine Trials Network(HVTN)
10 2000 HIV Prevention Trials Network (HPTN)
11 2000 ความชุกของภาวะอ้วนและภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กนักเรียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
12 2001 โครงการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย (พ.ศ. 2001)
13 2001 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้านชีวเคมีและอณูชีวภาพของเอนไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส และยีนที่เกี่ยวกับการดื้อแบบ knockdown resistance ในยุงลายชนิด Aedes aegypti ที่ดื้อต่อสารดีดีที และเพอร์เมธริน
14 2001 HPTN: HIV Prevention Trials Unit - Thailand
15 2001 โครงการการศึกษาเรื่องการมารับบริการคำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจจากฐานบริการในชุมชนเพื่อลดอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ช ไอวีและถูกรังเกียจจากสังคม
16 2001 การพัฒนาอิมมิวโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับเตรียมตัวอย่าง เพื่อการวิเคราะห์หาระดับดีดีทีตกค้าง
17 2001 Development of Human Resources in Environment and Health Research Program at Chiang Mai
18 2001 พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดทั้งชนิดฉีดและกินหรือสูบ
19 2002 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชในประเทศไทย
20 2002 HPTN052 : การทดสอบโดยการสุ่มเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกับการดูแลรักษาเบื้องต้นเปรียบเทียบกับการดูแลรักษาเบื้องต้นแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี-1 ในคู่สมรส/คู่นอนที่มีผลเลือดต่างกัน
21 2002 การตรวจหา CagA และ VacA genotypes ของเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร ของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบโดยเทคนิค PCR
22 2002 การแสวงหาแนวทางเพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบ้าของเยาวชนในชุมชน
23 2002 Factors involved in development and lifespan of memory T cells in immunity to blood stage malaria
24 2002 การแพร่กระจายของสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์
25 2002 อุบัติการณ์และความชุกของเนื้องอกภายในเยื่อบุปากมดลูก ระดับ 2 และ 3 หรือ มะเร็งปากมดลูกและการติดเชื้อไวรัส ฮิวแมน ปาปิโลมาไวรัส (เอชพีวี) ในหญิงอายุ 18-35 ปี ในประเทศไทย
26 2002 การศึกษาองค์ความรู้และจัดทำคู่มือการดูแลรักษาสุขภาพโดยภูมิปัญญาด้านอาหารการกินของชาวล้านนา
27 2002 Effect of the HIV epidemic on children in Thailand (GRIP)
28 2002 HIV/AIDS Research and Training in Northern Thailand (CIPRA)
29 2002 การประเมินการยอมรับของผู้หญิงในชุมชน จ.เชียงใหม่ ต่อการเก็บตัวอย่างจากช่องคลอดด้วยตนเองเพื่อตรวจหาเชื้อ human papillomavirus
30 2002 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันโรคที่เกิดชุกชุมโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม : การศึกษานำร่องในจังหวัดเชียงใหม่
31 2002 การสำรวจภาวะสังกะสีกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนที่มีผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันทางระบบหายใจ
32 2002 การศึกษาพฤติกรรมหลังการได้รับการอบรมเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นที่มารับการรักษาที่ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด และคลินิกชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
33 2002 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สาร Permethrin และmotabolized products โดยวิธี HPLC และการตรวจสอบ Permethrin metabolism ในยุงก้นปล่องและยุงลาย
34 2002 การเปรียบเทียบ PCR primer ที่ต่างกันและการพัฒนาวิธี nested PCR ในการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
35 2002 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีแอฟฟีนิตีคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี่เพื่อประยุกต์ในการใช้แยก GST-6 จากยุง Anopheles dirus B ให้บริสุทธ์
36 2002 การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการในข้าวและพืชผักที่ปลูกโดยใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำบาดาล
37 2002 ผลของการบริโภคข้าวเหนียวต่อการควบคุมโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากรภาคเหนือของประเทศไทย
38 2002 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
39 2003 The effect of susceptibility to clinical malaria on development and lifespan of CD4 memory T cells in immunity to murine blood stage malaria
40 2003 การตรวจหาปัจจัยในเยื่อเมือกที่อาจมีส่วนในการป้องกันการติดเชื้อในหญิงที่สัมผัสเชื้อ เอช ไอ วี แต่มีผลเลือดเป็นลบ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
41 2003 การศึกษาความปลอดภัย ความทนต่อวัคซีน ขนาดของวัคซีน และความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของวัคซีน เอ็มอาร์เค เอดี 5 เอช ไอ วี 1 แก็ก 3 เข็ม ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
42 2003 การศึกษาทางระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในภาคเหนือของประเทศไทย
43 2003 พฤติกรรมการรับรู้และการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร:กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ ต.ทุ่งโป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
44 2003 การศึกษาแบบสุ่มระยะที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ความรู้เพื่อนโดยมุ่งใช้เครือข่ายเพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดและสมาชิกเครือข่าย
45 2003 โครงการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย (พ.ศ. 2003)
46 2003 การก่อกวนของสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานต่อระบบต่อมไร้ท่อของทารกแรกเกิดในจังหวัดเชียงใหม่
47 2003 การศึกษาระดับการทำงานของเอนไซม์และยีนที่ควบคุมระดับการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส และพาราออกซอนเนส ในกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
48 2003 HVTN: HIV Vaccine Trials Network Leadership Group - Site Expansion
49 2003 The development and lifespan of memory CD4+ T cells following malaria infection in human
50 2003 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่
51 2003 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรจำกัด ด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง
52 2003 กรดอะมิโนสำคัญในโครงสร้างโปรตีน Glutathione S-Transferase ที่สามารถควบคุมการทำงานของเอนไซม์
53 2003 สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
54 2003 การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
55 2003 การให้คำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยของการติดเชื้อ เอช ไอ วี โดยสมัครใจในชุมชน
56 2003 การประเมินการใช้สารเคมีทางการเกษตรและความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรปลูกผักโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์- การศึกษานำร่องในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
57 2003 การเพิ่มสมรรถนะและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทยโดยทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง
58 2003 การขยายยีนและการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ kdr gene ของยุงก้นปล่องพาหะนำเชื้อมาลาเรีย
59 2003 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
60 2003 การวิเคราะห์ cagA และ vacA subtypes ชนิด s และ m ของเชื้อ Helicobacter pylori ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารชนิดเป็นแผลและไม่เป็นแผลและโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยวิธี PCR ที่ใช้ primer จำเพาะต่อสายพันธุ์ในคนไทย
61 2003 ผลกระทบระยะสั้นของการรับประทานข้าวเหนียวที่ผ่านกรรมวิธี parboil ต่อการควบคุมระดับน้ำและอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
62 2003 Thai Health Risk Transition : A National Cohort Study
63 2003 การศึกษาคุณลักษณะและการทำลาย (metabolize) ยาฆ่าแมลงโดยเอนไซม์กลูตาไธโอนเอส-ทรานสเฟอเรสที่พบใหม่จากยุงก้นปล่อง (An.diros)
64 2003 การศึกษาการตอบสนองต่อการรักษาทั้งในด้านอาการทางคลินิก ปริมาณไวรัส และระดับภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยเด็กโรคเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสสูตร 3 ชนิด (โครงการ HAART ในเด็ก)
65 2003 การพัฒนาการให้บริการรักษาเพื่อลดอัตราการหยุดยาและเพิ่มอัตราการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างสม่ำเสมอในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ภาคเหนือของประเทศไทย
66 2003 การพัฒนาอาชีพและองค์ความรู้เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลตะเคียนบ่ม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
67 2004 Evaluation of the Feasibility of Self-Collected Vaginal Samples for the Detection of Genital Human Papillomavirus in Women in Chiang Mai Province (HPV Fogarty)
68 2004 ศึกษาลักษณะทางกายภาพ องค์กรประกอบทางเคมีและวางระบบข้อมูลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเม็ดยาบ้า
69 2004 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานบันเทิง
70 2004 การจัดการองค์ความรู้ยาและสารเสพติดเพื่อความบันเทิง
71 2004 การส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาตำรับอาหารสุขภาพ โดยใช้ผลผลิตในท้องถิ่น
72 2004 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาตำรับอาหารสุขภาพโดยใช้ผลผลิตในท้องถิ่น
73 2004 การลดปริมาณไฟเตทในกระบวนการผลิตถั่วเน่าเพื่อเพิ่มการดูดซึมของแร่ธาตุ
74 2004 การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเด็กไทย
75 2004 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มนักวิจัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยร่วมทางด้าน transovarial transmission ของเชื้อไข้เลือดออกและการควบคุมการแพร่ระบาดโดยการจัดการกับยุงพาหะ
76 2004 การศึกษาทางเลือกใหม่ของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ
77 2004 การรวบรวมองค์ความรู้และการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
78 2004 การตรวจหาการติดเชื้อคลามิเดีย ทราโคมาติส จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เก็บด้วยตนเองจากช่องคลอดของสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการเพิ่มขยายปริมาณ ดีเอ็นเอ
79 2004 อิทธิพลของความหลากหลายและการแสดงออกของ cytokine chemokine และ chemokine receptor ยีน ต่อการดำเนินของโรคภายหลังการติดเชื้อเอชไอวี
80 2004 การประเมินการสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบทางสุขภาพ (คปก. รุ่นที่ 7)
81 2004 การพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ(รูปแบบการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนและการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่)
82 2004 การเปรียบเทียบ ยีน cagA vacA และ iceA ของเชื้อ Helicobacter pylori และอาการทางคลินิกในสองภูมิภาคที่ต่างกันของประเทศไทย
83 2005 Pediatric AIDS Clinical Trials Group (PACTG)
84 2005 ความสัมพันธ์ของภาวะโภชนาการเกินและระดับไขมันในเลือดของเด็กนักเรียน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
85 2005 โครงการกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 7
86 2005 โครงการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่งและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
87 2005 การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ของยาแอมโฟเทริซินบีอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับยาฟลูโคนาโซลในการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสที่เกิดในผู้ป่วยโรคเอดส์
88 2005 การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อของการติดเชื้อเอช ไอ วี และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย ระยะที่ 1 : การศึกษาทาง Ethnography และการพัฒนา Intervention
89 2005 ผลของโปรตีนวีพีอาร์จากเชื้อเอชไอวีไวรัสลูกผสมที่พบใหม่ในประเทศไทยต่อการทำลายตนเองของเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดที-ลิมโฟไซท์
90 2005 การตรวจสอบกลไก Glutathione S - transferase และ knockdown resistance ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดื้อยาฆ่าแมลงในกลุ่มไพรีทรอยในยุงพาหนะนำโรค ( คปก. รุ่นที่ 8 )
91 2005 การศึกษาระยะที่ 4 แบบไปข้างหน้าโดยการสุ่มแบบเปิดฉลาก เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ร่วมหลายขนานที่ประกอบด้วยยาในกลุ่มโปรติเอสอินฮิบิเตอร์ (เอ็นเอ็นอาร์ทีไอ) วันละครั้ง ในการเริ่มต้นรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 จากภูมิภาคที่มีทรัพยากรจำกัด
92 2006 Wild Vegetables Fruit and Mushrooms for Health Nutrition and Income among Rural Households in Northeast Thailand
93 2006 การทดสอบประสิทธิผลของน้ำยาตรวจเชื้อ H. pylori (H.P. test) เทียบกับน้ำยานำเข้าจากต่างประเทศและความคงทนของน้ำยาตรวจเชื้อ H. pylori (H.P. test)
94 2006 การพัฒนาวิธีตรวจวัดอะบาเมคติน เพื่อใช้ในในการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหารโดยใช้เทคนิค HPLC
95 2006 ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ระดีบเอนไซม์พาราออกซอนเนส กับระดับสารเครมีกำดศัตรูพืชกลุมออร์กาโนฟอสเฟตในเกษตรไทยภาคเหนือ
96 2006 การพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการด้านยาเสพติดและสุราในภาคเหนือ
97 2006 HPTN 058 : การศึกษาแบบสุ่มระยะที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการให้การบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อลดการแพร่เชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ติดอนุพันธ์ฝิ่นชนิดฉีด (HPTN 058 Final Version 1.0 October 07 2005)
98 2006 โครงการการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคเหนือตอนบน)
99 2006 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อแบบไม่ปรากฏอาการในผู้สัมผัสสัตว์ติดโรคอย่างใกล้ชิดและการติดเชื้อไข้หวัดนกในคน
100 2006 การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคเหนือตอนบน)
101 2006 โครงการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย "โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาคเหนือพ.ศ. 2007"
102 2006 การประเมินการรับรู้ความเสี่ยง การปนเปื้อนในอาหาร และความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์: การศึกษานำร่องในเมืองเชียงใหม่
103 2006 การหาสูตรคำนวณการขับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (POPs) ในน้ำนมโดยการตรวจเลือดของมารดาในช่วงตั้งครรภ์
104 2006 การศึกษารูปแบบที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนที่สุดเพื่อลดการบริโภคข้าวเหนียวในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
105 2006 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของขมิ้นชันในผู้ป่วยกระเพาะอาหารอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อ Helicobacter pylori
106 2007 Treat Asia Studies to Evaluate Resistance (TASER) Site
107 2007 การศึกษาแบบสุ่มปกปิดทั้งสองฝ่ายในหลายศูนย์การศึกษาเพื่อประเมินความปลอดภัยและฤทธิ์ในการต้านเชื้อเอชไอวีของยา gvH g8 0518 ให้ร่วมกับยาทรูวาด้า เปรียบเทียบกับยาอีฟาไวเรนส์ให้ร่วมกับยาทรูวาด้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านเชื้อไวรัส
108 2007 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการประเมินสุขภาพชาวไทยภูเขาแบบองค์รวม
109 2007 การสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มแรงงานรับจ้างภาคการเกษตร
110 2007 การค้นหาชนิดของเอนไซม์ กลูดาไธโอน ทาสเฟอเรส ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงชนิดข้ามกลุ่มระหว่างดีดีที และ เพอร์เมทธิน ในยุงลายจากประเทศไทย โดยใช้เทคนิคทาง โปรติโอมิค
111 2007 A5175: การศึกษาระยะที่ 4 แบบไปข้างหน้าโดยการสุ่มแบบเปิดฉลาก เพื่อประเมินประสิทธิผลของสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่ประกอบด้วยยาในกลุ่มพีไอวันละครั้งและเอ็นเอ็นอาร์ทีไอวันละครั้งในการเริ่มต้นรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 ในภูมิภาคที่มีทรัพยากรจำกัด
112 2007 A5199: การศึกษาอิสระสำหรับอาสาสมัครในโครงการ A5175 (การศึกษาระยะที่ 4 แบบไปข้างหน้าโดยการสุ่มแบบเปิดฉลากเพื่อประเมินประสิทธิผลของสูตรยาต้านไวรัสที่ประกอบด้วยยาในกลุ่มพีไอวันละครั้งและเอ็นเอ็นอาร์ทีไอวันละครั้งในการเริ่มต้นรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 จากภูมิ
113 2007 P1032: การศึกษาระยะที่ 2 ทางเภสัชจลนพลศาสตร์ของยาเนวิราพีนและอุบัติการณ์การกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการดื้อต่อยาเนวิราพีนในหญิงติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาเนวิราพีนหนึ่งครั้งขณะคลอดร่วมกับการให้ยาไซโดวูดิน/ ไดดาโนซิน หรือร่วมกับยาไซโดวูดิน/ ไดดาโนซิน/ โลพินาเวียร์/ ริโทนาเวียร์
114 2007 HPTN 043: A Phase III Randomized Controlled Trial of Community Mobilization Mobile testing Same-Day Results and Post-Test Support for HIV in Sub-Saharan Africa and Thailand. (also supported by NIMH U 01 MH 066687 - Celentano)
115 2007 Southern Asia HIV/AIDS Clinical Trials Unit
116 2007 A5221: A Strategy Study of Immediate Versus Deferred Initiation of Antiretroviral Therapy for HIV-Infected Persons Treated for Tuberculosis with CD4 < 200 cells/mm3 การศึกษาแผนการให้ยาต้านไวรัสระหว่างการเริ่มให้ยาทันทีกับการชะลอเวลาในการเริ่มต้นให้ยาในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรักษาวัณโรคซึ่งมีระดับซีดีสี่น้อยกว่า 200 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร
117 2007 A5230: A Pilot Study of Lopinavir/Ritonavir in Participants Experiencing Virologic Relapse on NNRTI-Containing Regimens
118 2007 HPTN CRS of the JHU Southern Asia
119 2007 PACTG P1054: Assessment of Safety and Toxicity among Infants Born to HIV-1-infected Women Enrolled in Antiretroviral Treatment Protocols in Diverse Areas of the World.
120 2007 PACTG P1056 : A phase I/II comparative pharmacokinetic study of the fixed-dose combination (FDC) of stavudine(d4T) lamivudine (3TC) and nevirapine (NVP) as GPO-vir pediatric chewable tablets versus the individual liquid formulations in HIV-infected children > 6 months to < 13 years of age in Thailand
121 2007 Preventing Rural Thai Methamphetamine Abuse and HIV by Community Mobilization (Rural MA)
122 2007 HVTN060: A Phase I clinical trial to evaluate the safety and immunogenicity of an HIV-1 gag DNA vaccine with or without IL-12 DNA adjuvant boosted with homologous plasmids or with HIV CTL multiepitope peptide vaccine / RC529-SE plus GM-CSF in healthy
123 2007 Chiang Mai University HIV/AIDS Clinical Trials Unit (CMU CTU)
124 2007 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
125 2007 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ
126 2007 Molecular characterization of insecticide resistance in Aedes aegypti
127 2007 การพัฒนาวิธี enzyme linked receptor assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ (ซีรัมและน้ำนม)
128 2007 การจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านคุณภาพอากาศในเขตภาคเหนือตอนบน
129 2007 การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีและอิมมิวโนแอสเสย์
130 2007 การศึกษาคุณสมบัติของกลุ่มเอ็นไซม์ไซโตโครม พี-450 ในยุงลายที่ดื้อต่อสารเคมีเพอร์เมธาริน
131 2007 การแพร่ระบาดสารเสพติด และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในสถานบันเทิงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
132 2007 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติด และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในสถานบันเทิงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
133 2009 IMPAACT P1083: A Phase II/III Trial of Lopinavir/ritonavir Dosed According to the WHO Pediatric Weight Band Dosing Guidelines
134 2007 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
135 2005 Pediatric AIDS Clinical Trials Group (PACTG)
136 2008 IMPAACT 1077HS : HAART Standard Version of the PROMISE Study (Promoting Maternal and Infant Survival Everywhere)
137 2007 ปัญหายาเสพติดและผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งและรอบนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
138 2007 การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทยระยะที่ 2: การแทรกแซง
139 2007 MA Study: Reducing Youth Drug Related HIV/STD Risk in Thailand
140 2007 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีฯ ในเด็กนักเรียนเพื่อนำสู่ความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน
141 2007 การพัฒนาวิธีการตรวจทางชีวภาพเพื่อตรวจวัดสารเคมีในแหล่งน้ำเกษตรกรรมที่มีผลต่อการก่อกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์
142 2007 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการกลายพันธ์ F1534C mutation บน sodium channel gene ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสารเพอร์เมธรินในยุงลาย Aedes aegypti
143 2007 "โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ปี 2009 – 2010 "
144 2007 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
145 2007 iPrEx: Chemoprophylaxis for HIV Prevention in Men
146 2007 การศึกษาการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมาชนิดกลุ่มเสี่ยงสูงในมะเร็งปากมดลูกของสตรีจากภาคเหนือของประเทศไทย
147 2007 การพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
148 2007 การพัฒนา QA และ QC ของโครงการ Development of the Network of Thai Clinical Trial Units
149 2008 การประเมินระดับสารที่มีคุณค่าทางสุขภาพและสารตกค้างที่เป็นอันตรายทางการเกษตรในส้มสายน้ำผึ้ง
150 2008 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ระดับ 1-Hydroxypyrene (1-OHP) ในปัสสาวะมนุษย์เพื่อประเมินการสัมผัสสารพีเอเอช
151 2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่าย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
152 2008 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและพฤติกรรมการดื่มของนักเรียนนักศึกษากับความหนาแน่นของสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษา
153 2008 โครงการประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย พ.ศ. 2008
154 2008 การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาต้านไวรัสเอดส์สูตรที่มีโปรติเอสหนึ่งและสองตัวที่ใช้ร่วมกับยาริโทนาเวียร์ในเด็กที่ล้มเหลวต่อการรักษาด้วยยาสูตรที่มีเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ
155 2008 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาต้านไวรัสเอดส์สูตรที่มีโปรติเอสหนึ่งและสองตัวที่ใช้ร่วมกับยาริโทนาเวียร์ในเด็กที่ล้มเหลวต่อการรักษาด้วยยาสูตรที่มีเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ
156 2008 การศึกษาแบบสุ่มชนิดปกปิดทั้งสองด้านเพื่อศึกษาขนาดของวัคซีน ความทนทานต่อวัคซีน การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลของวัคซีนฮิวแมนพาพิโลม่าไวรัสชนิดหลายสายพันธ์ (ซึ่งเป็นอนุภาคคล้ายไวรัสแอลหนึ่ง) เปรียเทียบกับวัดซีนให้กับผู้หญิงอายุระหว่าง 16 ถึง 26 ปี
157 2008 การสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายในพื้นที่ภาคเหนือในโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ประจำปี 2008
158 2008 การพัฒนารูปแบบการควบคุมน้ำหนักนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินหรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ระดับประถมศึกษาโดยนักเรียนมีส่วนร่วม
159 2008 การจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย
160 2008 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โครงการย่อย : พัฒนาศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางคลินิกนานาชาติ
161 2008 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานบันเทิงพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
162 2008 การพัฒนาศูนย์และเครือข่ายเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
163 2008 โครงการสร้างฐานการผลิตและการออกแบบโรงงานต้นแบบผลิตภัญฑ์ถั่วชีวภาพตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
164 2008 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก
165 2008 การศึกษาลักษณะการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงที-ลิมโฟไซด์ด้วยเทคนิค proteomics ในสภาวะที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีจีพีโอเวียร์แซดต้นแบบชนิดเดี่ยว 3 ชนิด
166 2008 การประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมและเด็กนักเรียน-กรณีศึกษาในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
167 2008 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสำหรับเด็กนักเรียนในชุมชนเกษตรที่สูง
168 2008 การค้นหาและการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย
169 2008 การศึกษาเมตาโบลิซึมในหลอดทดลองของสารเพอร์เมธรินในยุงลาย Aedes aegypti.
170 2008 การพัฒนาวิธี Oligonucleotide ligation assay สำหรับตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ CRF01_AE ที่กลายพันธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์
171 2009 อิทธิพลทางการตลาดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการดื่มของเยาวชน : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเชียงใหม่
172 2009 โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และความชุกของการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ด้วยวิธี Respondent Driven Sampling (IDU RDS)
173 2009 การศึกษานำร่องแบบแผนการใช้และอันตรายที่ได้รับจากการใช้สารเสพติด : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวพื้นที่ อ.ปาย
174 2009 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่
175 2009 การควบคุมการสื่อสัญญาณของวิถีพี 38 โดยเอนไซม์กลูตาไธโอนทรานสเฟอเรส
176 2009 การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านโดยวิธี oligonucleotide ligation assay
177 2009 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่นในอากาศในภาคเหนือตอนบน
178 2009 Early Pesticide Exposure in a Thai Birth Cohort
179 2009 Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD) Site
180 2009 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่น ด้านความปลอดภัยด้านอาหาร
181 2009 Equal Access for Stimulant Users
182 2009 การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
183 2009 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
184 2009 การหาทางออกที่เหมาะสมในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับคนไทยและผู้มาเยือน
185 0000 HIVNAT 121/SEARCH 012: A prospective study to compare brain volumes and Diffusion Tensor Imaging (DTI) in HIV-infected children from the immediate compared to deferred antiretroviral therapy arms of PREDICT and to HIV-negative healthy children (PREDICT Neuroimaging Substudy)
186 2009 บริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานย้ายถิ่นในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย: การศึกษานำร่อง
187 2009 สถานการณ์ปัญหาการดื่มสุราและการแก้ไขในระบบยุติธรรม
188 2009 The Effects of New Alcohol Restrictions on Sexual behaviors of Thai Underage Youth
189 2009 การขยายผลการวิจัยสู่การบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
190 2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารพื้นบ้านตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง : แคบหมูและผลิตภัณฑ์เลียนแบบแคบหมู
191 2009 การสร้างเสริมและติดตามภาวะสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งบุคลากรที่เกษียณอายุราชการที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก
192 2009 โครงการพัฒนาการวัดการดื่มมาตรฐาน Thai Drinking Survey
193 2009 Barriers and Facilitators to Medication Adherence in a Chemoprophylaxis for HIV Prevention in Men Study: Formative Research in Thailand
194 2009 น้ำเหลืองวิทยาโรคระบาดของเชื้อไวรัส H5N1 ในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่ที่มีการระบาดซ้ำเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
195 2009 การยับยั้งเอ็นไซม์ กลูตาไธโอน ทรานสเฟอเรส ชนิดแอ็บซิลอนที่เกี่ยว ข้องกับการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลายโดยใช้เทคนิคอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเรนซ์
196 2009 การเพิ่มธาตุไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะหุงต้มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดธาตุไอโอดีนในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
197 2010 ประเมินผลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านวัณโรคและเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO-T Thailand) 2010
198 2010 การศึกษาอองคอร์ : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่ายเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาอีฟาวิเรนซ์ขนาดต่ำ กับยาอีฟาร์วิเรนซ์ขนาดมาตรฐานที่ใช้ร่วมกับยายับยั้งนิวคลีโอไทด์รีเวอร์สทรานสคริปเทส เอ็นทีอาร์ทีไอ สองตัวในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
199 2010 โครงการตรวจระดับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดในโครงการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความเข้าใจพืชเกษตรปลอดภัย
200 2010 การวิเคราะห์ประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใน 8 จังหวัดภาคเหนือ: การศึกษานำร่อง
201 2010 งานวิจัยประเมินผลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านวัณโรคและเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO-T Thailand)
202 2010 งานวิจัยประเมินผลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO Thailand)
203 2010 ประเมินผลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO Thailand) 2010
204 2010 HPTN063: HIV Prevention Trials Network (HPTN) 063: Positive Prevention (Thailand/Chariyalertsak)
205 2010 การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพสู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และลดแหล่งกำเนิดฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
206 2010 โครงการสร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
207 2010 การประเมินผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโครงการ “ฟ้าใสไร้มลพิษ”
208 2010 การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษจากสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนอนุบาล
209 2010 การศึกษาไปข้างหน้าในผู้ป่วยกลุ่มเดียว แบบเปิดเผยการรักษา ร่วมกับนานาชาติในหลายสถาบัน เพื่อประเมินความปลอดภัย ประสิทธิภาพและเภสัชจลนศาสตร์ ของยาอะทาซานาเวียร์ (เอทีวี) ชนิดผง เมื่อให้ร่วมกับบาริโทนาเวียร์ (อาร์ทีวี) ชนิดน้ำเพื่อเสริมฤทธิ์ และยาต้านไวรัสแกน
210 2011 ประเมินผลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านวัณโรคและเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO-T Thailand) 2011
211 2011 ประเมินผลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO Thailand) 2011
212 2011 ประเมินผลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ต่ออายุ ASO Thailand)
213 2011 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และความปลอดภัยของยา Tenofovir ที่อยุ่ในสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีที่กินวันละครั้งในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและควบคุมปริมาณไวรัสได้แล้ว
214 2011 โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคเอดส์
215 2011 ระบบฐานข้อมูลความชุกและความรุนแรงของปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติดของผู้กระทำความผิดในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
216 2011 โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน: ประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย ๒๕๕๔
217 2011 การศึกษาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางเชียงใหม่
218 2011 การศึกษาระยะที่ 1/2 แบบพหุสถาบัน เพื่อศึกษาเภสัชจลนศาสตร์แบบเปิดฉลาก ความปลอดภัยของยา ความสามารถทานต่อยา และ การต้านเชื้อไวรัสของยาจีเอสเค 1349572 ในทารก เด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับวันที่ 1.0 วันที่ 14 ธันวาคม 2011)
219 2011 International Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical Trials Group IMPAACT
220 2011 การประเมินการรักษาด้วยยา3ทีซี หรือยาเอฟทีซี เพียงชนิดเดียวเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสประสิทธิผลสูง ซึ่งใช้เป็นกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนยา ในเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องเรื่องวินัยในการกินยา รวมทั้งมีความล้มเหลวในการรักษา
221 2011 การถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
222 2011 A5279 : การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 การให้ยาไรฟาเพนติน/ไอโซไนอะซิด ระยะสั้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
223 2011 การประเมินสถานการณ์ภาวะไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธุ์และเด็กวัยเรียนในประเทศไทย
224 2011 การศึกษารูปแบบการเเสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อตับเนื่องจากการได้รับยาเนวิราพีนอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและในเซลล์เพาะเลี้ยง HepG2
225 2011 หน่วยย่อยของบนฮีแมกกลูตินินของไวรัสไข้หวัดนกที่สามารถจับกับแอนติบอดีที่พบในผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ผู้สัมผัสสัตว์ปีก และผู้ป่วยไข้หวัดนกที่หายแล้ว
226 2011 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย
227 2011 การศึกษาแบบสุ่มและเปิดฉลากเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาโลพินาเวียร์ที่มีการเสริมด้วยยาริโทนาเวียร์ร่วมกับยาเอ็น(ที)อาร์ไออีก 2-3 ตัว เปรียบเทียบกับยาโลพินาเวียร์ที่มีการเสริมด้วยยาริโทนาเวียร์ร่วมกับยาราลทิกราเวียในผู้เข้าร่วม
228 2012 ประเมินผลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านวัณโรคและเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO-T Thailand) 2012
229 2012 ประเมินผลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO Thailand) 2012
230 2012 Randomized Double Blind Evaluation of DifferentOne-Year Boosts after Sanofi Pasteur Live Recombinant ALVAC-HIV (vCP1521) and Global Solutions for Infectious Diseases (GSID) gp120 B/E (AIDSVAX? B/E) Prime-Boost Regimen in HIV-uninfected Thai Adults
231 2012 การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในเด็กนักเรียนอนุบาลจากพื้นที่มีจุดความร้อนสูงในจังหวัดเชียงใหม่
232 2012 ส่วนประกอบของกระดูกและร่างกาย : การศึกษาย่อยของโครงการเซ็คคั่นไลน์ (การศึกษาแบบสุ่มและเปิดฉลากเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาโลพินาเวียร์ที่มีการเสริมด้วยยาริโทนาเวียร์ร่วมกับยาเอ็น(ที)อาร์ไออีก 2-3 ตัว เปรียบเทียบกับยาโลพินาเวี
233 2012 การศึกษารูปแบบการเเสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อตับเนื่องจากการได้รับยาเนวิราพีนอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและในเซลล์เพาะเลี้ยง HepG2
234 2012 "โปรตีนหน่วยย่อยของบนฮีแมกกลูตินินของไวรัสไข้หวัดนกที่สามารถจับกับแอนติบอดีที่พบในผู้เลี้ยงสัตว์ปีกผู้สัมผัสสัตว์ปีก และผู้ป่วยไข้หวัดนกที่หายแล้ว "
235 2012 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย (ปีที่ 2)
236 2012 การศึกษาหลายหน่วยวิจัยเรื่องทางเลือกในการรักษาด้วยยาสูตรที่สองที่มีประสิทธิภาพ
237 1994 การเตรียมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสถาบันสำหรับศึกษาวิจัยเรื่องวัคซีนเอดส์
238 1995 การทดสอบวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ของบริษัท Chiron Biocine สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาดูความปลอดภัย/ปฏิกิริยาตอบสนองการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน(ระยะที่ I/II ) โดยการฉีดวัคซีน Thai gp120/MF56 เพียงชนิดเกียวและฉีดร่วมกับวัคซีน SF2 gp120/MF56 ในอาสาสมัครคนไทยที่มีผลการตรวจเลือดเป็นลบ
239 1995 การศึกษาภูมิคุ้มกันที่ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
240 1997 การประเมินการติดเชื้อของเซลแลงเกอร์ฮานส์ในหลอดทดลอง ในหญิงที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ชนิดที่หนึ่งต่างกลุ่มย่อยกัน
241 0000 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายเชื้อ เอช ไอ วี ทางเพศสัมพันธ์ในภาคเหนือของประเทศไทย
242 1996 การฝึกทักษะชีวิตของเยาวชนชายและหญิง
243 0000 การศึกษาการประเมินผลสุขภาพขายไทย 4-6 ปี หลังปลดประจำการจากกองทัพไทย
244 1999 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายเชื้อ เอช ไอ วี ทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย
245 1998 การศึกษาปริมาณของเชื้อ เอช ไอ วี 1ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในภาคเหนือของประเทศไทย
246 1997 การเปรียบเทียบอัตราการแตกและการเลื่อนหลุดของถุงยางอนามัยขนิด Standard Latex และ Tactylon TM non-latex ในการบริการทางเพศ: การศึกษาในเชิงทดลองแบบกลุ่ม
247 1999 โครงการศึกษาวิจัยระยะที่ 1/11 ของวัคซีนทดลองจากบริษัทปาสเตอร์เมอริเออ คอนนอต ไลฟ์ รีคอมบิแนนต์ แอลแวค-เอชไอวี (วีซีพี 1521) เป็นวัคซีนเริมต้นแล้วกระตุ้นด้วยวัคซีนโอลิโกเมอริค จีพี 160 ทีเอช 023/แอลเอไอ-ดีไอดี หรือ วัคซีนไครอน เอชไอวีไทยอี (ซีเอ็ม235) จีพี 120 ร่วมกับเอสเอฟ 2 จีพี120 ในอาสาสมัครชาวไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วและไม่ติดเชื้อเอชไอวี
248 1996 การติดต่อของเชื้อไวรัสเอดส์ จากมารดาสู่ทารกในประเทศไทย:ปัจจัยทางไวรัสวิทยา
249 1998 การศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายในชุมชน เพื่อการค้นหาประชากรที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการวิจัยทดสอบประสิทธิผลวัคซีนเอดส์ทดลองในภาคเหนือของประเทศ
250 1998 การศึกษาทางระบาดวิทยาของการติดเชื้อ เอช ไอ วี –1 ในกลุ่มผู้ติดฝิ่น และอนุพันธ์ของฝิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย
251 1998 การกระตุ้นและการควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีน MSPI42
252 1998 การโคลน การแสดงออกของยีสน์และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์กลูต้าไธโอน เอส- ทรานสเฟอเรส ในยุงก้นปล่อง
253 1998 การสำรวจสุขภาพอนามัยและการให้คำปรึกษาแก่ชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่
254 1998 การทดสอบวัคซีนป้องกันโรคเอfส์ของบริษัท Chiron Biocine สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาดูความปลอดภัย/ปฏิกิริยาตอบสนองการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน(ระยะที่ I/II ) โดยการฉีดวัคซีน Thai gp120/MF56 เพียงชนิดเกียวและฉีดร่วมกับวัคซีน SF2 gp120/MF56 ในอาสาสมัครคนไทยที่มีผลการตรวจ
255 1998 การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และความปลอดภัยของยาพีเอ็มพีเอ
256 1999 การตรวจสอบภาวะความไวต่อสารเคมีฆ่าแมลง และการต้านสารเคมีฆ่าแมลง ในยุงลายพานะนำโรคไข้เลือดออกในเขตจังหวัดเชียงใหม่
257 1998 โครงการศึกษาวิจัยระยะที่ I/II ของวัคซีนเอดส์ทดลองจากบริษัทปาสเตอร์ เมริออ คอนนอตไลท์ รีคอมบิแนนต์ แอลแวค-เอ็น ไอ วี (วี ซี พี 1521) เป็นวัคซีนเริ่มต้น แล้วแต่กระตุ้นด้วยวัคซีน OLIGOMETIC GP160 TH023/DID หรือวัคซีน CHIRON HIV A และไม่ติดเชื้อ
258 1997 การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฉีดและการแพร่กระจายเชื้อเอช ไอ วี ในภาคเหนือของประเทศไทย
259 1996 การศึกษาการใช้ บัฟเฟอร์เจล ฆ่าเชื้อไวรัส เอช ไอ วี ในช่องคลอดระยะที่ 1
260 1999 ฮอร์โมนคุมกำเนิดและความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV
261 1998 การประเมินปริมาณเชื้อไวรัส เอช ไอ วี สภาวะภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ (Mucosal Immunity) และสภาวะภูมิคุ้มกัน (Systemetic Immunity) ทั้งระบบในการแพร่เชื้อไวรัส เอช ไอ วี จามารดาสู่ทารกในภาคเหนือของประเทศไทย
262 1998 การทดสอบรูปแบบของการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในคู่ภรรยาที่มีผลเลือดการติดเชื้อต่างกัน : การทดสอบระยะที่ 1
263 1998 ปัจจัยร่วมและสถานการณ์การป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในครอบครัวไทย
264 1998 ภาวะกระดูกโปร่งบางในสตรีวัยหมดประจำเดือน
265 1989 การวิจัยทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย
266 1996 การศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณ สารไอโอดีนในเมล็ดข้าว
267 1999 การศึกษาระดับวิตามิน บี 12 ในซีรั่มผู้ป่วยที่ผ่าตัดทำกระเพาะปัสสวะเทียม
268 1999 Bioavailability ของไข่สดไอโอดีน
269 1999 การวิเคราะห์ปริมาณ ซิลิเนียมในน้ำนมมารดา โดนเทคนิคไฮโดรเจเนอเรชัน อะตอมมิค แอบซอร์ฟชัน สเปกโทเมตรี
270 1999 การประเมินวิธีการวิเคราะห์ไอโอดีนวิธีใหม่และปลอดภัย และศึกษาภาวะไอโอดีนในเด็กชาวเขา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
271 1999 การทำไร่หมุนเวียนและสุขภาพของ ชาวกะเหรี่ยงในภาคเหนือของประเทศ
272 1999 โครงการจัดตั้งระบบการจัดการวัตถุอันตรายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
273 1997 ดีดีทีกับการเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้นนม : การศึกษาแบบ case control ในจังหวัดเชียงใหม่
274 1999 การพัฒนาชุดตรวจ ดีดีที สำเร็จรูป
275 1999 การศึกษาการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชในดินและจากแปลงปลูก
276 1999 การกำจัดน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้เพื่อเกษตรกรรม
277 1993 การศึกษาเรื่องความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเอดส์ของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
278 1993 ทัศนคติและความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์
279 1993 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายเชื้อ เอช ไอ วี ทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย
280 1993 การเตรียมความพร้อมในการศึกษาและประเมินผลวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ ในภาคเหนือตอนบน
281 1993 วิถีการดำเนินชีวิต ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของประชากรที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดเชียงใหม่
282 1993 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ ก่อนที่จะมารักษาที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
283 1993 การศึกษาถึงคุณสมบัติของเอนไซม์กลูตาไธโอนเอส-ทรานสเฟอเรสที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาดีดีทีในยุงก้นปล่องในประเทศ
284 1993 การศึกษาโรคตับอักเสพบีในชนบทภาคเหนือ
285 1993 ผลของแอนติเจนของเชื้อโรคเรื้อนที่ม่ต่อหน้าที่การทำงานของเซลล์โมโนชัยท์ของผู้ป่วยโรคเรื้อน
286 1993 การแยกให้บริสุทธิ์ และการศึกษาคุณสมบัติของกลูตาไธโอน เอสทรานสเฟอเรส IV b ในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus
287 1993 สาเหตุของการฉีกขาดและเลื่อนหลุดของถุงยางอนามัยในหญิงขายบริการ
288 1993 การศึกษาปัจจัยที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี ในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ (HEPS)
289 1993 การทดสอบวัคซีนไบโอซีน เอช ไอ วี เอสเอฟ 2 จีพี 120/เอ็มเอฟ 59 ในอาสาสมัครคนไทย ที่ไม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
290 1993 การประเมินปริมาณเชื้อไวรัส เอช ไอ วี สภาวะภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ (Mucosal Immunity) และสภาวะภูมิคุ้มกันทั้งระบบ (Systemic Immunity) ในการแพร่เชื้อไวรัส เอช ไอ วี จากมารดา สู่ทารกในภาคเหนือของประเทศไทย
291 1993 การวิเคราะห์เชื้อไวรัสเอดส์ Subtype E ที่พบในชายในภาคเหนือที่แพร่กระจายเชื้อสู่ภรรยาด้วยเทคนิค Heteroduplex Mobility Assay (HMA)
292 1993 การตรวจหาเชื้อไวรัส เอช ไอ วี ในน้ำอสุจิ
293 1993 การติดต่อของเชื้อไวรัสเอดส์จากมารดาสู่ทารกในประเทศไทย : ปัจจัยทางไวรัสวิทยา
294 1993 การพัฒนาเทคนิคทาง HPLC ในการวิเคราะห์หาปริมาณ DDT และ DDE ในยุงก้นปล่อง โดยใช้ internal standard
295 1993 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารไอโอดีนที่ได้รับระยะตั้งครรภ์และน้ำหนักแรกเกิดของทารก
296 1993 การศึกษาคุณภาพของน้ำนมมารดาที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนัง
297 1993 การศึกษาภาวะโภชนาการ ภาวะไอโอดีน และการติดเชื้อพยาธิลำไส้ของเด็กวัยก่อนเรียน
298 1993 ผลของภาวะธาตุเหล็กที่มีผลต่อความสามารถของการทำงาน
299 1993 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารปรุงสำเร็จในจังหวัดเชียงใหม่
300 1993 ผลกระทบของการบริโภคอาหารต่อภาวะโภชนาการของหญิงวัยเริญพันธ์ในชยบท จังหวัดเชียงใหม่
301 1993 ความสัมพันธ์ของปริมาณสารไอโอดีนที่ได้รับและการขับถ่ายในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ในหญิงวัยเจริญพันธ์
302 1993 ผลของการป้องกันทางโภชนาการต่อสภาวโภชนาการโลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกันในเด็กที่เป็นโรคทัลลาสซีเมีย
303 1993 ภาวะโรคอ้วนและไขมันสูงในเลือดของเด็กไทย
304 1993 การทำงานของต่อมไทรอยด์ในผู้ที่มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็ก
305 1993 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแร่ธาตุต่าง ๆ ของผักปลอดสารเคมี และผักทั่วไปตามท้องตลาดของจังหวัดเชียงใหม่
306 1993 ภาวะการขาดวิตามินเอในประชากรจังหวัดลำพูน
307 1993 ความถูกต้องของวิธีการประเมินวิตามินเอในอาหารที่บริโภค : ผลกระทบของไขมันในอาหารและโรคติดเชื้อ
308 1993 การวิเคาระห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลืออย่างง่าย
309 1993 การศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณสารไอโอดีนในเมล็ดข้าว
310 1993 การสำรวจสถานการณ์ของโรคทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
311 1993 Chlamydia urethral infection in adolescent males in Chiang mai : A Screening test in urine deposits by enzyme immunoassay (EIA)
312 1993 Sexual Behavior in Adolescent Factory Workers
313 1993 Inhibin Versus hCG as an Indication for Persistent Trophoblastic Disease
314 1993 การศึกษาระดับของ Neopterin B2 - Microglobulin (B2 - M) และ Insulin-like Growth Factor I (IGF-1) ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี
315 1993 Prevention of Gonorrhoea Chlamydial infection Vaginal Trichomoniasis and Genital Ulcer Diseases among Sex Workers in Developing Countries: A Comparative Trial of the User Effectiveness of Two Strategies (User Effectiveness in Male and Female Condoms)
316 1993 การศึกษาระดับยาปราบศัตรูพืช และสารมีพิษต่างๆ ในกลุ่มประชากรภาคเหนือ : I การตรวจวิเคารห์สารเคมีปราบศัตรูพืชชนิดอินทรีย์ คลอรีนในน้ำนมมารดา
317 1993 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของมารดาในจังหวัดเชียงใหม่ และทารกที่เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา เนื่องจากการปนเปื้อนของสารตะกั่ว
318 1993 Assessment of an Acceptance and Usage of Unleaded Gasoline Among Civil Servant in Chiang Mai University
319 1993 การศึกษาระดับยาปราบศัตรูพืช และสารมีพิษต่างๆ ในกลุ่มประชากรภาคเหนือ : II การตรวจวิเคารห์สารเคมีปราบวัชพืชในน้ำดื่ม น้ำบ่อในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
320 1993 การศึกษาระดับของสารเคมีปราบศัตรูพืชและสารมีพิษต่างๆ ในกลุ่มประชากรภาคเหนือ : III การปนเปื้อนของสารตะกั่วในเลือดของตำรวจจารจรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
321 1993 การสำรวจตะกั่วในเลือดของเด็กเล็ก ในเขตภาคเหนือของไทย
322 2011 IMPAACT P1093: Phase I/II, Multi-Center, Open-Label Pharmacokinetic, Safety, Tolerability and Antiviral Activity of GSK1349572, a Novel Integrase Inhibitor, in Combination Regimens in HIV-1 Infected Infants, Children and Adolescents
323 2011 A5279: Phase III Clinical Trial of Ultra-Short-Course Rifapentine/Isoniazid for the Prevention of Active Tuberculosis in HIV-Infected Individuals with Latent Tuberculosis Infection.
324 2011 โครงการวิจัยการรักษาเด็ก/วัยรุ่นที่มีการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสสูตรแรกที่มีตัวยาทีโนโฟเวียร์ร่วมด้วย ภายใต้การสนับสนุนขององค์การเภสัชกรรม ประเทศไทย
325 2010 TASER-Pediatrics: Prospective Monitoring of Second-line Antiretroviral Therapy Failure and Resistance in Children
326 2012 โครงการวิจัยการรักษาเด็ก/วัยรุ่นที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดส์ (amfAR)
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย