สำนักงานสถาบันฯ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดบุคลากร

นางสาวกนกวลี บุญธรรม

ชื่อ: นางสาวกนกวลี บุญธรรม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านอัตรากำลัง
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 303

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย