สำนักงานสถาบันฯ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดบุคลากร

นางสาวคนึงนุช ลังกากาศ

ชื่อ: นางสาวคนึงนุช ลังกากาศ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 321

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย