ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10-17.00 น.

 

มะเร็งปากมดลูก
โดย คุณวราภรณ์ จันทรวงค์ ..../4 กรกฏาคม 2553
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อ HIV
โดย คุณบุญเหลือ พรึงลำภู และคุณอรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล .../27 มิถุนายน 2553
โครงการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
โดย ดร. ศักดา พรึงลำภู และ ผ.ศ. ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ ..../20 มิถุนายน 2553
โรคที่มากับฤดูฝน
โดย ดร.ละเอียด ประพันธดารา ..../13 มิถุนายน 2553
การให้สุขศึกษาเรื่องโรคเอดส
โดย คุณรัฐพล บุญธนสถิตย์ และคุณสมจิตร วิเศษกันทรากร .../6 มิถุนายน 2553
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยโภชนาการสมวัย
โดย ดร. ศักดา พรึงลำภู ..../30 พฤษภาคม 2553
โครงการขยายผลการวิจัยสู่ผู้บริโภคผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
โดย คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย ..../23 พฤษภาคม 2553
พฤติกรรมต่างๆ และสถานการณ์ในการใช้ยาเสพติดของกลุ่มต่างๆ
โดย ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ .../16 พฤษภาคม 2553
การจัดการความหิวด้วยตนเอง และการให้คำปรึกษา ระหว่างการดำเนินรูปแบบการควบคุมน้ำหนักเด็กอ้วน ระดับประถมศึกษา ร.ร. คำเที่ยงอนุสรณ์
โดย คุณศุภลักษณ์ เซ็นนันท์ ..../9 พฤษภาคม 2553
ผลกระทบมลพิษทางอากาศกับสุขภาพ โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่นในอากาศ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
โดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล , คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย ..../2 พฤษภาคม 2553
สิทธิของอาสาสมัครในโครงการวิจัย
โดย รศ.ดร. นิมิตร มรกต ..../25 เมษายน 2553
โครงการวิจัยHPTN 063
โดย -คุณรุจิรา พฤฒิธาดา , คุณมนต์เทียน ไกรพุทธิวัฒน์ ..../21 มีนาคม 2553
โครงการพาไทย
โดย นายรัฐพล บุญธนสถิตย์ , นางสาวสมจิต วิเศษกันทรากร , นางสาวนัยยามี จะแล , นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล ..../14 มีนาคม 2553
โรคที่เกิดจากภาวะหมอกควัน
โดย -นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์ ..../7 มีนาคม 2553
ปัญหาวัยรุ่น ด้านสุขภาพเพศและสุขอนามัย
โดย -ดร.อรุณรัตน์ตั้งมั่นคงวรกูล ..../28 กุมภาพันธ์ 2553
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์
โดย รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย ..../14 กุมภาพันธ์ 2553
กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
โดย วิมลพรรณ ลิขิตเอกราช ..../7 กุมภาพันธ์ 2553
ผลของการให้ความรู้ในการออกกำลังกายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในเด็กน้ำหนักเกิน 8-12 ปี โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ จ.เชียงใหม
โดย คุณศุภลักษณ์ เซ็นนันท์ ..../8 พฤศจิกายน 2552
วิถีชีวิต และความสัมพันธ์ทางเพศของกลุ่มวัยรุ่น
โดย ดร.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกุล ..../18 ตุลาคม 2552
บทบาท ภาระกิจสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดย รศ.นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ..../4 ตุลาคม 2552
กินดี สุขภาพดี
โดย คุณวิมลพรรณ ลิขิตเอกราช ..../27 กันยายน 2552
คุณค่าโภชนาการของอาหารพื้นเมือง ทางภาคเหนือ
โดย คุณสมลักษมิ์ นิ่มสกุล ,คุณจำนงค์ กิ่งแก้ว ..../20 กันยายน 2552
การประเมินผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้ทดสอบกับเยาวชนผู้ใช้ยาบ้า
โดย คุณบังอร ศิริโรจน์ ..../13 กันยายน 2552
โครงการพาไทย ทีมพยาบาลให้คำปรึกษา
โดย คุณเกศินี สาธุเม ,คุณกนกพร พันธุ์เจริญ ,คุณอรพรรณ ปันคำ ..../6 กันยายน 2552
เป็นหนูทดลอง HIV ได้อะไรมากกว่า
โดย นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ , อาสาสมัคร คุณตุ้ย ..../23 สิงหาคม 2552
ที่ปรึกษาชุมชนทำงานร่วมกับมูลนิธิรักษ์เด็ก
โดย คุณเกรียงไกร ไชยเมืองดี ..../9 สิงหาคม 2552
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โดย ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ..../2 สิงหาคม 2552
โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก
โดย พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร หน่วยต่อมไร้ท่อ , ผศ.จตุพร วงศ์สาธิตกุล คณะเทคนิคการแพทย์ ..../26 กรกฏาคม 2552
ที่ปรึกษาชุมชนด้านสารเสพติดเป็นอย่างไร
โดย คุณสมเกียรติ สกุลศึกษาดี คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ..../19 กรกฏาคม 2552
PIMAN Center
โดย คุณผ่องพรรณ เสาร์เขียว , คุณมนต์เทียน ไกรพุทธิวัฒน์ , คุณอุวรรณา รัตนศรี ..../12 กรกฏาคม 2552
การบริโภคข้าวธาตุเคลือบเหล็กในเด็กวัยเรียน
โดย ดร.ศักดา พรึงลำพู , คุณโพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ , อ.ยุทธศักดิ์ ยารังษี โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์เชียงใหม่ , ดช.วิชัย ชวนสุข , ดญ.น้อง ส่วยคำ ..../5 กรกฏาคม 2552
โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก (ครั้งที่ 3) - โรคปริทันต์อักเสบ - กระดูกพรุน
โดย พญ. เมตตาภรณ์ พรพตรกุล หน่วยต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์ ,ผศ.ทญ.สุพัตรา แสงอินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ..../28 มิถุนายน 2552
ซูบ๊อกโซน
โดย คุณทัศนัย วงศ์จักร, คุณประทักษ์พงษ์ วงศ์กิติ, คุณเทอดศักดิ์ มหาวงศนันท์ ..../21 มิถุนายน 2552
มะเร็งปากมดลูก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัคซีน
โดย นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ..../ 14 มิถุนายน 2552
ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน “ความสัมพันธ์ของภาวะโภชนาการเกิน และระดับไขมันในเลือด ของเด็กนักเรียนในอ.เมือง จ.เชียงใหม่
โดย ดร.ศักดา พรึงลำภู, อ.สมลักษมิ์ นิ่มสกุล, อ.จารุวรรณ จินดาฤทธิ,์ นักเรียนแกนนำ และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 3 คน ..../7 มิถุนายน 2552
โรค ชิคุนกุนญา
โดย ดร.ละเอียด ประพันธดารา , รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา มช. ..../ 31 พฤษภาคม 2552
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
โดย ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ..../17 พฤษภาคม 2552
หน้าที่ของห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดย นายรัศมี แก้ววิชิต , อุวรรณา รัตนศรี..../ 10 พฤษภาคม 2552
การดูแลป้องกันโรคเอดส์ โดยโครงการพาไทย
โดย ดร.สุรินดา กาวิชัย ..../3 พฤษภาคม 2552
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
โดย ศาสนาจารย์ สนั่น วุฒิ..../ 26 เมษายน 2552
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่าย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
โดย คุณกนิษฐา ไทกล้า..../ 12 เมษายน 2552
โครงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ดร.ศักดา พรึงลำภู, คุณเรวัฒน์ พงษ์พุฒินันท์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ..../5 เมษายน 2552
การเรียนการสอนในสถาบันฯ
โดย คุณอุวรรณา รัตนศรี , คุณอุบลวรรณ ชัยมงคล , คุณบุหรัน พันธุ์สวรรค์ , คุณสรัญญา ถี่ป้อม..../ 29 มีนาคม 2552
การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
โดย คุณสมลักษมิ์ นิ่มสกุล , ผอ. บรรยงค์ สมฤษธิ์ รร.คำเที่ยงอนุสรณ์ , อ.มลชญา หินศรีสุรรณ รร.วัดร้องอ้อ ..../22 มีนาคม 2552
สถานะการณ์ยาเสพติด
ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์..../15 มีนาคม 2552
การพัฒนากระบวนการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพ จากมลพิษอนุภาคฝุ่นในอากาศโดยการร่วมของชุมชน กรณีศึกษาภาคเหนือของประเทศไทย
โดย คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย..../1 มีนาคม 2552
โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก
โดย รศ.พญ. อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร..../ 22 กุมภาพันธ์ 2552
โครงการวิจัยยาต้านไวรัสในคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน
โดย พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต , อาสาสมัคร จำนวน 2 ท่าน ..../ 15 กุมภาพันธ์ 2552
1.แนะนำสถาบัน ฯ
โดย ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ
2. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทำไมจะต้องมีจริยธรรมการวิจัย
โดย ดร.สุกัญญา ลินพิศาล ..../8 กุมภาพันธ์ 2552
1. โครงการการประเมินการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และภาวะโภชนาการการศึกษานำร่องในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล
2. ภาวะโภชนาการและโรคเมตาบอลิกในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่ 1
โดย รศ.พญ. อัมพิกา มังคละพฤกษ์..../ 1 กุมภาพันธ์ 2552
โครงการการประเมินการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และภาวะโภชนาการการศึกษา
นำร่องในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล ..../25 มกราคม 2552
สถานะการณ์โรคเอดส์ในกลุ่มชายรักชาย และสาวประเภทสอง (ตอน 2)
โดย รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คุณผ่องพรรณ เสาร์เขียว..../18 มกราคม 2552
สถานะการณ์โรคเอดส์ในกลุ่มชายรักชาย และสาวประเภทสอง
โดย รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ , คุณผ่องพรรณ เสาร์เขียว..../ 11 มกราคม 2552
รายการวิทยุย้อนหลัง ก่อนปี 2552