ดร.จิรประภา วิภาษา.


การศึกษาการพัฒนาและอายุขัยของ memory CD4 T cells หลังจากการติดเชื้อมาลาเรียในคน (The development and lifespan of memory CD4+ T cells following malaria infection in humans)

แหล่งทุน                   The Wellcome Trust

สถานะภาพ               หัวหน้าโครงการ


การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของขมิ้นชันในผู้ป่วยกระเพาะอาหารอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อ Helicobacter pylori (Investigation of anti-inflammatory effect of Curcuma Longa in patients with Helicobacter pylori infection)

แหล่งทุน                   Thailand Research Fund

สถานะภาพ               หัวหน้าโครงการ


 ผลกระทบของความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรียต่อการพัฒนาและอายุขัยของเซลล์เม็ด เลือดขาวในหน่วยความจำของระบบภูมิคุ้มกัน

(The effect of susceptibility to clinical malaria on development and lifespan of CD4 memory T cells in immunity to murine blood stage malaria)

แหล่งทุน                   Thailand-Tropical Diseases Program (T-2)

สถานะภาพ               หัวหน้าโครงการ


Factors involved in development and lifespan of memory T cells in immunity to blood stage malaria (in mice).

แหล่งทุน                   World Health Organization

สถานะภาพ               หัวหน้าโครงการ


 การศึกษาเปรียบเทียบระดับของแอนติบอดีต่อสารอินเตอร์ฟีรอน แกมมา (interferon-gamma) และการทำงานของภูมิคุ้มกันระบบเซลล์ในผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ติดเชื้อโรคในเซลล์ (intracellular organism) และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ

(Comparative cohort study of autoantibody to interferon gamma and cell-mediated immunity in HIV-immunocompromised host, non-HIV immunocompetent with unusual intracellular pathogens and immunocompetent host)

แหล่งทุน                   มหาวิทยาลัยวิจัย (ไทยเข้มแข็ง)

สถานะภาพ               ผู้ร่วมวิจัย (PI ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ)


 โครงการศึกษาความชุกของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยใช้เทคนิคหยด เลือดแห้งบนกระดาษกรองในเด็กวัยเรียนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทยพม่า

(Using Dried Blood Spot to Determine Prevalence of Anti-malarial Antibodies in School-age Children of Minorities in Thai-Burmese Boarder)

แหล่งทุน                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานะภาพ               ที่ปรึกษา (PI พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์)


Publication

Post 2157 Views