ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว.


อิทธิพลของความหลากหลายและการแสดงออกของ cytokine, chemokine, และ chemokine receptor ยีน ต่อการดำเนินของโรคภายหลังการติด เชื้อเอชไอวี

(The influence of cytokine, chemokine and chemokine receptor   gene polymorphisms and their productions on HIV progression)

แหล่งทุน : ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

ระยะเวลา : 2 ปี (1 ต.ค. 47 – 30 ก.ย. 49)

Kingkeow D1, McNicholl JM, Maneekarn N, Wongtrakul J, Taechareonkul S, Suriyanon V, Nelson KE, Duerr A, Makonkawkeyoon S.

Frequencies of IL10 SNP genotypes by multiplex PCR-SSP and their association with viral load and CD4 counts in HIV-1-infected Thais.

Asian Pac J Allergy Immunol. 2011 Mar;29(1):94-101.


ประชากรย่อยเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์และการผลิตทีเซลล์จากไธมัสในผู้ที่ติด เชื้อเอชไอวีภายหลังได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

(T cell subsets and thymic output in HIV-1 infected subjects after anti-retroviral drug treatment)

แหล่งทุน : โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ระยะเวลา : 3 ปี (1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 56)

Post 1141 Views