กิจกรรมศูนย์.


IMG_1513

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ได้จัดกิจกรรม KM ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยผู้อบบรม คือ ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล

ในหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง risk assessment” จุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในศูนย์ฯ ได้รู้จักกับอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงาน มีการประเมินความเสี่ยง และรู้จักวิธีการจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและตรงกัน

IMG_1513

IMG_1519

IMG_1521

IMG_1520

IMG_1524

IMG_1526

IMG_1529

IMG_1535

IMG_1533

IMG_1532

IMG_1509

IMG_1505

IMG_1507

Post 1030 Views