อาจารย์ ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
surat.hongsibsong@cmu.ac.th

หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0 5394 2508 ต่อ 341

โทรสาร: 0 5394 2528