สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๓_0019ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน
หัวหน้าหน่วยโภชนาการ


สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๔_0037นาย ธวัชชัย คำรินทร์
นักวิทยาศาสตร์
สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๓_0020นายนคร ปริวัตรสกุลชัย
พนักงานวิทยาศาสตร์
สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๓_0023นางประภาพร ศักดาวงศ์เสรี
พนักงานห้องปฎิบัติการ

นางวิมลพรรณ ลิขิตเอกราชนางวิมลพรรณ ลิขิตเอกราช
ที่ปรึกษาอาวุโส
นางสมลักษมิ์ นิ่มสกุลนางสมลักษมิ์ นิ่มสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโส
ดร.ศักดา พรึงลำภูดร.ศักดา พรึงลำภู
ที่ปรึกษาอาวุโส

สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๔_0037นางนิภาภรณ์ ปิ่นมาศ
ที่ปรึกษาอาวุโส
นางโพธิ์ศรี ลีลาภัทร์นางโพธิ์ศรี ลีลาภัทร์
ที่ปรึกษาอาวุโส