THAI CTU

โครงการวิจัยภายใต้ Thailand HIV/AIDS and Infectious Disease Clinical Trials Unit

 

NON NIH

โครงการวิจัยเอชไอวีอื่นๆ

 

Substance Abuse Research Unit

หน่วยวิจัยด้านสารเสพติด

 

Research Supporting

หน่วยสนับสนุนงานวิจัย

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานวิชาการแห่งแรก ๆ ในภาคเหนือ ที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยได้ดำเนินงานวิจัยที่หลากหลายตั้งแต่การเพิ่มความปลอดภัยของเลือดบริจาค ศึกษาระบาดวิทยาของการติดเชื้อเอชไอวีทั้งในประชาชนทั่วไปและในกลุ่มเฉพาะ การทดลองวัคซีน คิดค้นมาตรการป้องกันควบคุมในระดับประชากร รวมถึงการวิจัยยาต้านไวรัสเอดส์ตลอดจนแนวทางการรักษาใหม่ ๆ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา สถาบันฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Unit, CTU) ของสถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (US-NIH) และได้รับทุนวิจัยตรงจากรัฐบาลสหรัฐ โดยปัจจุบันดำเนินงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ภายใต้หน่วยวิจัยชื่อ Thailand HIV/AIDS and Infectious Disease Clinical Trials Unit หรือ (THAI CTU)

สำหรับศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 ตามการปรับโครงสร้างของสถาบันฯ โดยรวบรวมโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมทั้งที่ได้รับทุนจาก NIH และทุนวิจัยอื่น ๆ มีหน้าที่ประสานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของโครงการวิจัยต่าง ๆ

ผศ.นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
พญ. นันทิสา โชติรสนิรมิต

หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์