หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
 
          ศูนย์วิจัยโรดเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเกี่ยวกับเชื้อ
เอชไอวีและโรคเอดส์ ซึ่งมี นักวิจัยจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีโดยมีหน่วยงานวิจัยหลักจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ในการดำเนิน โครงการวิจัยอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ตามโครงการ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยให้มีศักยภาพการทำงาน ที่สูงขึ้น ด้วยงบเงินกู้เศรษฐกิจรอบ 2 (2553-2555) ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มี ผลงานด้านการวิจัย ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีขีดความสามารถระดับโลก
          ศูนย์วิจัยโรดเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 ของโครงการแบบมุ่งเป้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
          มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน โรคเอดส์/โรคติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับประเทศที่มีทรัพยากร จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังต่อไปนี้
1. เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทั้งในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและในระดับชุมชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด (Point of Care HIV testing)
3. เพื่อหาแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด (Strategic antiretroviral study in resource limited settings) รวมทั้งการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ยา ต้านไวรัสเอดส์
4. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยเอดส์สำหรับประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด (Point of Care monitoring tools)
5. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการตรวจการดื้อยาของเชื้อเอชไอวีสำหรับประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด(Point of Care HIV genotypic resistance testing)
6. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและโรคติดเชื้อร่วมที่พบได้บ่อยใน ภูมิภาค
เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 3 ปี จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติจำนวนไม่น้อยกว่า 195 รายงาน และมี การจดสิทธิบัตรเครื่องมือที่ได้จากงานวิจัยภายในประเทศไม่น้อยกว่า 6 สิทธิบัตร
          ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยได้แก่
1. นำเสนอแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับชาติและ นานาชาติ
2. พัฒนาเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด
3. นำเสนอแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด รวมทั้งการ ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
4. พัฒนาเครื่องมือสำหรับการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยเอดส์สำหรับประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด (Point of Care monitoring tools)
5. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการตรวจการดื้อยาของเชื้อเอชไอวีสำหรับประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด(Point of Care HIV genotypic resistance testing)
6. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและโรคติดเชื้อร่วมที่พบได้บ่อยใน ภูมิภาค
 
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298