หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
 
สรุปความเห็นของคณะทำงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2553-2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives)
ประกอบการเสนอของบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
update เมื่อ 23 กันยายน 2553
ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย
ประกอบการเสนอของบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
update เมื่อ 23 กันยายน 2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
   
 
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298