โครงการ องค์ความรู้เพื่อผนวกวิธีการทาง
อิมมูโนวิทยา และการรักษาระดับยีนส์
สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ในรูปแบบใหม่ที่ประเทศไทย
เป็นเจ้าของสิทธิ์
จัดการบรรยายเรื่อง Synchroton
Protein Crystallography on Structural Biology
โดย Prof. Chun-Jung Chen
วันที่ 10-11 พ.ค. 54

 

. เกียรติคุณ นพ.ดร.สุวัฒน์

 

 

ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ

ศ.ดร.นงนุช

 

ศ.ดร.วัชระ

ศ.พญ.วิรัต

 

ศ.นพ.ขวัญชัย

รศ.ดร.ชัชชัย

 

รศ.พญ.ดร.เพณณินาท์

ดร.หทัยรัตน์

 

ดร.ธนวรรณ

ผศ.พญ.รมณีย์

 

พญ.วรรณวรางค์

ดร.ละเอียด

 

ดร.น้ำทิพย์

พญ.อรินทยา

 


ดูรายละเอียดของบุคลากรท่านอื่น

สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298