หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
 
ชื่อสิทธิบัตร การผลิตอนุภาคทองคำระดับนาโนด้วยเทคนิคไม่ใช้ความร้อน สำหรับเตรียมชุดตรวจโดยวิธีดอท บลอท อิมมูโนแอสเส เพื่อตรวจหาฮีโมโกลบินบาร์ต และสายโกลบินชนิดซีต้า โดยทาง มช สกว และ บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ เป็นผู้ถือสิทธิร่วม
ผู้ผลิต รศ. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา และ ศ.วัชระ กสิณฤกษ์
หมายเลขคำขอ  
วันขอสิทธิบัตร  
ชื่อสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่กำหนดไอโซไซป์ที่ต้องการ
ผู้ผลิต วัชระ กสิณฤกษ์ และนภาพร อภิรัตนเมธีกุล
หมายเลขคำขอ 0901005713
วันขอสิทธิบัตร 18 ธันวาคม 2552
   
   
 
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298