Timeline กิจกรรมบริการวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลให้กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการสารเสพติดในรูปแบบของ Factsheet Infographic

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อทำนุบำรุงศาสนา

กิจกรรมให้ความรู้ในการปรุงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

อาหารปลอดภัย: ป่าไผ่

Research clinic ให้คำปรึกษาการทำวิจัยด้านอาหารและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งความรู้ด้านระบาดวิทยา ให้แก่นักศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก และบุคคลทั่วไป

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล ของ เทศบาลตำบล บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้เด็กนักเรียน ชั้น ป.6 รร.บ้านแม่เหียะสามัคคี จ.เชียงใหม่

กอดน้องให้หายหนาว

การตรวจค้นหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

ทีมวิจัยด้านสารเสพติด ให้บริการวิชาการฉลอง 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่

ทีมวิจัยด้านสารเสพติด ให้บริการวิชาการฉลอง 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่

บริการวิชาการวันเอดส์โลกร่วมกับ สสจ. เชียงใหม่

กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรในสถาบัน

120539

กิจกรรมบริการวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่เด็กโรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

การจัดบริการให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวีแก่นักศึกษาและบุคลากรใน มช.

การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง

ตรวจระดับสารเคมีฯในเลือดและปัสสาวะในเกษตรกรและผู้บริโภค อ.พร้าว

ออกกำลังการครึ่งชั่วโมงหลังรับประทานอาหารหรือหลังเลิกงาน

การจัดประชุมวิชาการประจำปีด้านโรคเอดส์สำหรับโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ลดหมอกควัน: ส่งต่องานวิจัยสู่ชุมชน

การปลูกผักปลอดสารพิษ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

การจัดประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโครงการวิจัยของสถาบันฯ และพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานใกล้เคียง

จัดทำมุมอ่านหนังสือให้กับโรงพยาบาล

กิจกรรมรณรงค์และป้องกันการแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

การจัดงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

กิจกรรมสื่อสารสาธารณะเพื่อการป้องกันและลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแก่ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมสื่อสารข้อมูล แบ่งปันองค์ความรู้สารเสพติดแก่นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านสารเสพติดในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์

ทานน้ำใจให้เด็กพิการ/คนชรา

การปฏิบัติธรรม

แบ่งปันเพื่อการศึกษา

ค่ายวิทย์ คิดสนุก

โครงการปันรัก ปันอุ่น แด่ชาวกัลยาณิวัฒนา

โครงการปลูกป่า (คืนลมหายใจกลับคืนธรรมชาติ) อ.กัลยาณิวัฒนา

บริจาคเลือด (50 ปี สถาบันฯร่วมใจ Give Blood Save life)

ดำหัวผู้สูงอายุ (ชาวสถาบันฯ ฮ่วมใจ๋สระเกล้าดำหัว ป้ออุ้ยแม่อุ้ย)

ถวายเทียน+ทำความสะอาดวัด

ถวายผ้าป่า+ทำกิจกรรมเพิ่ม

สัมมนาสถาบันฯ+ทำกิจกรรม

วันเด็กเพื่อน้อง

End