เป็นสถาบันวิจัยระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


พันธกิจ
  1. ดำเนินการวิจัยในระดับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการป้องกัน แก้ไขปัญหา สุขภาพและสาธารณสุขของชุมชน
  2. ดำเนินงานวิจัยร่วมสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
  3. รวบรวมผลงานวิจัยของสถาบัน ฯ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
  4. เผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน
  5. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม