วิสัยทัศน์

 

สถาบันวิจัยชั้นนำ สร้างสรรค์ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

 

พันธกิจ

 

1.  ดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.  จัดการศึกษาด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ