วิสัยทัศน์

 

สถาบันวิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อสุขภาวะของสังคม

 

พันธกิจ

 

1.  ดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.  จัดการศึกษาด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ