กิจกรรมวิชาการ.

S__47824902cut

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. นายจรัญ เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ REDcap

ในการทำงานวิจัย”  เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ ณ ห้อง 1508 ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

S__47824901 S__47824903 S__47824904 S__47824900 S__47824905

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 366 Views