กิจกรรมวิชาการ.

IMG_4218

           ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ หัวหน้าโครงการ “การศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย” ภายใต้แผนงานวิจัย “ประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand : HFT)” ได้นำทีมวิจัยลงพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มอาสาสมัครนักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากนักเรียนและคณะครู เป็นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล ได้เข้าพบ นพ.พงษ์พจน์ ธีรนันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมแพทย์และหัวหน้าพยาบาล เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกันในอนาคต อีกด้วย

IMG_4282 3184 IMG_4612 IMG_4384 IMG_4322

…………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 377 Views