กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “การวิจัยในกลุ่มประชากรผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดและการคาดประมาณจำนวนประชากรหลักสถานการณ์ปัญหาเอดส์” โดยมี ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในประเทศของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 240 Views