กิจกรรมวิชาการ.

98185

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2561 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าโครงการวิจัยของหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมมือกับ Dr. Dan Norbäck จาก Department of Occupational and Environmental Medicine, Faculty of Medicine, Uppsala University, Uppsala ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน Haze Free Thailand (HFT) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้กับทีมวิจัยในโครงการฯ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ข้อมูลที่ทางโครงการได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (2560 – 2561) เพื่อเตรียมพร้อมในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังได้ร่วมวางแผนในการดำเนินโครงการวิจัยในปีถัดไป ซึ่ง Dr.Dan ได้ให้คำแนะนำแก่คณะนักวิจัยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นด้วย

 

S__1736704798187 S__17367052 S__17367059

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 164 Views