กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สถาบันฯ มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การมอบรางวัลบุคลากรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ รางวัลนักวิจัยดีเด่น และ รางวัลบุคลากรดีเด่นรางวัลนักวิจัยดีเด่นพิจารณาจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตินับเฉพา Impact factor รวมในปี 2561 ของผลงานตีพิมพ์ที่นักวิจัยผู้นั้นเป็น First Author หรือ Corresponding Author ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร. จิรประภา   วิภาษา

รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 คัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามแนวทางขององค์กรคุณธรรม ที่สถาบันฯ ได้เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิจัยและแพทย์ กลุ่มพยาบาล กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย กลุ่มเจ้าหน้าที่คลินิกวิจัย กลุ่มผู้ช่วยวิจัย และกลุ่มสำนักงานสถาบันฯ โดยให้แต่ละกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกในกลุ่มของตนเองที่สมควรได้รับรางวัลแก่คณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อพิจารณา โดยผู้ที่สมควรที่ได้รับรางวัลบุลากรดีเด่นจะต้องเป้นผู้ที่มีอัตลักษณ์ตามแนวทางองค์กรคุณธรรมของสถาบันฯ คือ รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ

ขอแสดงความยินดีกีลบุคคลากรดีเด่นประจำปี 2561 ดังนี้

กลุ่มนักวิจัยและแพทย์              ได้แก่    แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์

กลุ่มพยาบาล                        ได้แก่    นางพนอจิตต์  อินทโชติ

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย              ได้แก่    นางบุญเหลือ  พรึงลำภู

กลุ่มเจ้าหน้าที่คลินิกวิจัย            ได้แก่    นางลำดวน  แก้วมณี

กลุ่มผู้ช่วยวิจัย                       ได้แก่    นางจินตนา  คำร้อง

กลุ่มสำนักงานสถาบันฯ             ได้แก่    นางรัชดาวรรณ  พรหมวังศรี

 

พร้อมกันนี้ สถาบันได้มอบเสื้อสามารถพร้อมประกาศเกียรติคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายชื่อดังนี้

1) กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่ 37  มอดินแดงเกมส์

1.แพทย์หญิงลินดา   เอื้อไพบูลย์  ได้  1  เหรียญทอง   2  เหรียญเงิน  จากกีฬาประเภทกรีฑา

2.นายสมบุญ    บุญปราบ   ได้  1  เหรียญทอง   จากกีฬาประเภทกรีฑา

2) กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

1.แพทย์หญิงลินดา   เอื้อไพบูลย์  ได้  2  เหรียญทอง   1  เหรียญทองแดง จากกีฬา ประเภทกรีฑา

2.นางสุพัตรา   น้อยหมอ   ได้ 1  เหรียญทอง   1  เหรียญเงิน  จากกีฬา ประเภทกรีฑา

3.นางบุญเหลือ   พรึงลำภู   ได้ 1  เหรียญทอง   1  เหรียญทองแดง  จากกีฬา ประเภทกรีฑา

4.นางจินตนา   คำร้อง   ได้   1   เหรียญเงิน  จากกีฬา ประเภทกรีฑา

5.นางรัตติกา   ธรรมลังกา  ได้  1  เหรียญทองแดง  จากกีฬา ประเภทกรีฑา

6.นางจิราภรณ์   จันทร์ทอง  ได้  1  เหรียญทองแดง  จากกีฬา ประเภทกรีฑา

7.นางสาวกาญจนา   ไชยรังศรี   ได้  1  เหรียญทองแดง   จากกีฬา  ประเภทเปตอง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1205 Views