กิจกรรมวิชาการ.

79278

 

คณะนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบ และประชุมการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย“ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด: การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย” หรือ โครงการสวัสดี ซึ่งมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานเข้าปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2562 จากการประชุมการดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าว คณะนักวิจัยได้ทำการสรุปบทเรียนร่วมกันและเข้าพบผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วันที่ 6-7 มกราคม 2562 ได้มีการประชุมประจำปีโครงการวิจัย ร่วมกับ Dr. Dana Boyd Barr, Dr. Parinya Panuwet และ Brittney Buamert จาก Emory University Rollins School of Public Health, Atlanta, USA พร้อมกับ Dr. Nancy Fiedler และ Melissa Smarr จาก Rutgers University Environmental and Occupational Health Sciences Institute, New Jersey, USA ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 และนักวิจัยฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต และ ผศ.ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ ดร.น้ำทิพย์ ศรีรักษ์ ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง และ ดร.วรางคณา นาคเสน โดยมี นางสาวกัญญาภัค เกาะสุวรรณ และนายกฤษณชัย แก้วทิตย์ ผู้ประสานงานโครงการ เข้าร่วมประชุม

 

S__1638424 S__1638425

 

วันที่ 7 มกราคม 2562 ทีมนักวิจัยโครงการสวัสดีเข้าพบ ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือ และขอคำแนะนำในการดำเนินการวิจัยโครงการวิจัยสวัสดี

 

25620107_๑๙๐๑๐๗_0001 25620107 #1_๑๙๐๑๐๗_0001 79278

 

และในวันที่ 9 มกราคม 2562 Prof.Dr.Nancy Fiedler, Melissa Smarr และ ดร.วรางคณา นาคเสน จะเดินทางเข้าเยี่ยมพื้นที่วิจัยในเขต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2562 Prof.Dr.Nancy Fiedler, Melissa Smarr และ ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ จะทำการเข้าเยี่ยมการดำเนินงานในเขตพื้นที่วิจัยใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อดูห้องประเมินพัฒนาการเด็ก ต่อไป

 

…………………………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 196 Views