กิจกรรมวิชาการ.

IMG-2089
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สถาบันฯ ได้รับเชิญจากห้องปฎิบัติการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ให้ไปบรรยายวิธีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Labinvent ซึ่งใช้ในการสำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานทั่วไป รวมถึงรายการรับ-จ่ายน้ำยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันฯ คือคุณชไมพร ณะพรหมและคุณวสันต์ จันทราทิตย์  ร่วมกันบรรยาย ณ สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้โปรแกรม Labinvent มีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยห้องปฎิบัติการทางคลินิก (Clinical Laboratory) ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย (Data Management Unit ) โดยคุณวสันต์ จันทราทิตย์ คุณชไมพร ณะพรหม และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ  และได้รับรางวัล MT Best Practice Award ประเภทผลงาน CQI ในระดับชมเชย จากสภาเทคนิคการแพทย์ไทยประจำปี 2560

 

S__14573595 IMG-2089 IMG-2678 IMG-2679 IMG-2683 IMG-2690

……………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 159 Views