กิจกรรมวิชาการ.

S__2293767

วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการวิจัย“ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด: การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย” หรือ โครงการสวัสดี ซึ่งมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการวางแผนในการวิเคราะห์ผล ตลอดจนการบันทึกผลและการรายงานผลการทดลอง เพื่อเตรียมพร้อมในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปริญญา ภานุเวศ นักวิจัยร่วมในโครงการสวัสดี จาก Emory University Rollins School of Public Health, Atlanta, USA เป็นผู้บรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

S__2293762

 

…………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 175 Views