กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prof. Peng Gong Director,  Department of Earth System Science และ คณบดี School of Science, Tsinghua University ประเทศจีน ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแบบจำลอง เพื่อศึกษาหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change), และ มลพิษ (pollution) ต่อสุขภาพของคน พบ ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ. ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส ประจำสถาบันฯ เพื่อปรึกษาหารือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับข้อง และแสวงหาความร่วมมืองานวิจัยในอนาคต ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

7720 7724 7725

 

 

…………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3749 Views