กิจกรรมวิชาการ.

F63BA868-7438-4E38-A033-3220C5E8691B

วันที่25 เมษายน2562 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการการฉีดTuberculin Testing ให้กับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับอาสาสมัครที่ป่วยเป็นวัณโรคโดยการฉีดTuberculin Testing เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่อาจเกิดการสัมผัสหรือได้รับเชื้อวัณโรค  วิธีนี้จะเป็นการค้นหาผู้ทีได้รับเชื้อแต่ยังไม่เกิดโรคซึ่งเรียกว่า  วัณโรคแฝง

0816891B-7C3F-4B6D-B037-84CFDEF5152DD4FDB9FD-5C4B-4CFF-930A-8BBC4B677970

218640FC-F561-4A4D-8EF9-5D189113E9CD 57ECC6B1-0C44-438D-9541-5B31CBCA5CC7 F343C78F-3555-4360-8A7C-BEBD5739D752 B0E2E7FB-7261-4EFB-89AC-4B4447EB426E 39CA7BA8-8378-4A6C-9856-5B387F77165A 4E7FD712-6C07-4183-A4C6-5CF54E617D1C

Post 197 Views