กิจกรรมวิชาการ.

852562 BE_190510_0006

วันที่ 8 พฤษภาคม  2562 ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้แก่ รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง นพ.รังสฤษฎ์ กาญ จนะวณิชย์ และ และผศ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ฝุ่นหมอกควัน พิษภัยหมอกควัน

การทำพัดลมฟอกอากาศด้วยตัวเอง และการทำคลีนรูม ให้กับตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปียงหลวง ​​ทต.แสนไห​ อบต.แม่นาจร อบต.แจ่มหลวง อบต.แม่แดด อบต.แม่ตื่น

อบต.ม่อนจอง ​ และรร.บ้านขุนแม่ตื่นน้อย จ. เชียงใหม่ รวม 7 ตำบล​ 1 โรงเรียน 36 ศูนย์เด็กเล็ก​ รวมทั้งหมด​ 44​ ห้อง

พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องฟอกอากาศ อุปกรณ์การทำเครื่องฟอกอากาศด้วยตัวเองจากที่มีผู้ร่วมบริจาคผ่านทางสถาบันฯ ให้กับตัวแทนที่มาเข้าร่วมการอบรม

🔹ทางสถาบันฯ ขอขอบพระคุณทีมแพทย์ วิทยากรผู้ร่วมสาธิตและผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน🔹

S__22249505 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 852562 BE_190510_0003 852562 BE_190510_0020_0 852562 BE_190510_0022 852562 BE_190510_0021_0 852562 BE_190510_0027 852562 BE_190510_0028 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA852562 BE_190510_0006 852562 BE_190510_0015 852562 BE_190510_0013 OLYMPUS DIGITAL CAMERA852562 BE_190510_0012 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

Post 291 Views