กิจกรรมวิชาการ.

1406515363

ดร.ศักดา  พรึงลำภู นักวิจัยอาวุโส และ คุณโพธิ์ศรี  ลีลาภัทร นักวิจัย จากหน่วยวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมด้วย คุณเรวัตร  พงษ์พิสุทธินันท์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คุณสุภกิจ  ไชยพุฒ ผู้ช่วยนักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันจัดกิจกรรมการถ่ายทอดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ บ้านท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ทางคณะนักวิจัยเลือกเพื่อลงพื้นที่ทำงานวิจัยใน โครงการ “การสร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่ว ชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาค เหนือ” และในขณะนี้ได้ดำเนินงานวิจัยมาจนสามารถสร้างผลิตภัฑณ์แปรรูปจากถั่วชีวภาพ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ข้าวเกรียบ ถั่วแผ่น (ถั่วเน่าแผ่น) น้ำพริกคั่วทราย น้ำพริกตาแดง เป็นต้น แต่ก็ยังขาดการทำบรรจุภัฑณ์ที่สวยงาม ดึงดูดลูกค้า และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ คณะนักวิจัยจึงได้ลงพื้นที่เพื่อนำความรู้ด้านการบรรจุภัฑณ์แบบต้นทุนต่ำแต่ มีประสิทธิภาพ ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน เพื่อที่จะได้นำไปใช้สร้างรายได้ และนำไปสู่ความยั่งยืนในการผลิตสินค้าที่ได้มาจากงานวิจัยต่อไป


หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1719 Views