กิจกรรมวิชาการ.

S__3850244

ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 หน่วยงาน  PPD โดยทีม Clinical Research Support Services (CRSS) ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงาน National Institute of Allergy and Infectious Diseases(NIAID) ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนจาก ผู้ให้ทุน DAIDS ได้มาตรวจสอบการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory Unit, Specimen Processing Unit ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา(TB Lab) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามมาตรฐาน Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) กำหนดไว้ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและตอบข้อซักถามต่างๆ

P5170413_Name P5170411_name S__24027174 S__24027175 4AA2CCBF-6E11-405A-918F-1D0673CE5997 A21FE150-81A2-4E31-97ED-EB7613EE1EDB OLYMPUS DIGITAL CAMERA S__3850243 S__3850246 S__3850248 S__22954101

Post 346 Views