กิจกรรมวิชาการ.

นักศึกษาคณะแพทย์ศึกษาดูงาน 10662_190611_0039

เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ดร. สุรัตน์  หงส์สิบสอง นักวิจัยหัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 22 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ณ ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเตรียมตัวอย่าง การทำงานของเครื่องมือชั้นสูง เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-FPD, ECD ,GC-MS, HPLC) สำหรับงานวิเคราะห์หาสารตกค้างยาฆ่าแมลง นอกจากนี้นายแสวง กาวิชัย  เจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนตอบข้อซักถามให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นและดูการเก็บตัวอย่างจริงบนตึกอาคาร 3 ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานต่อไป

นักศึกษาคณะแพทย์ศึกษาดูงาน 10662_190611_0007 นักศึกษาคณะแพทย์ศึกษาดูงาน 10662_190611_0013 นักศึกษาคณะแพทย์ศึกษาดูงาน 10662_190611_0017 นักศึกษาคณะแพทย์ศึกษาดูงาน 10662_190611_0018 นักศึกษาคณะแพทย์ศึกษาดูงาน 10662_190611_0024 นักศึกษาคณะแพทย์ศึกษาดูงาน 10662_190611_0026 นักศึกษาคณะแพทย์ศึกษาดูงาน 10662_190611_0036 นักศึกษาคณะแพทย์ศึกษาดูงาน 10662_190611_0003

 

………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 217 Views