กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 โครงการวิจัย การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยมะเร็งปอดในภาคเหนือตอนบนของประเทศ” หรือ “ERF” โดยมี ดร.ทิพวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ ประภามณฑล สังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันฯ ได้เชิญ Dr. Toby Athersuch จาก Department of Cancer and Surgery, Faculty of Medicine, Imperial College London, อาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 19 ของนายกวินวุธ สมสุนันท์ ซึ่งมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าพบ รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบัน และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีในอนาคต หลังจากนั้นได้มีการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานและความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการวิจัยโดยนักศึกษาและนักวิจัยในโครงการวิจัยฯ ทั้งนี้ Dr. Athersuch ยังได้ให้การบรรยาย ในหัวข้อ “The Role of Metabolic Phenotyping in Characterising the Human Exposome” ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 Dr. Athersuch ยังได้ร่วมกับทีมโครงการวิจัยเพื่อลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างอาสาสมัครภาคสนามในพื้นที่ จ.ลำพูน และจ.เชียงใหม่ การมาเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆในโครงการวิจัย และทำให้เกิดการวางแผนงานวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนเป็นการหารือถึงความเป็นได้ในอนาคตในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองสถาบัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA image (2) image (6) image (5) image (4) image (3) image (7)

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 471 Views