กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการทำงานจากคณะกรรมการ ฯ จาก WHO-TDR-SIDCER (The Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Reviewer) ร่วมกับ FERCAP (Forum for Ethical Research Committees in Asia and Western Pacific) เพื่อจะดำเนินการขอต่ออายุการรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่20-22 มิถุนายน 2562
2162562 BE_190621_0005 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 262 Views