กิจกรรมทั่วไป.

S__27181066

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คุณนิลบล ตุ้ยคำภีร์ เลขานุการสถาบันฯ พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมงานทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2562 ณ ลานประตูสวนดอก

ซึ่งจัจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ทำให้ผู้คนมีความสุขความเจริญและยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

S__27181067

2162562 BE_190621_0009 2162562 BE_190621_0011 2162562 BE_190621_0012 2162562 BE_190621_0013 2162562 BE_190621_0014 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1003 Views