กิจกรรมวิชาการ.

รูปหน้าตึก

ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30-15.30 น. ทีมผู้วิจัย “โครงการอาหารสุขภาพและโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy diet and balance nutrition in digital era for healthy CMU)” ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ศาสตราจารย์นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหัวหน้าโครงการ คณะผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนกว่า 40 คน ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางบริหารจัดการโครงการ และแผนปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม Donald Jeffery Gibson อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20190709_190710_0003 20190709_190710_0005 20190709_190710_0007 20190709_190710_0008 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Post 487 Views