กิจกรรมวิชาการ.

SONY DSC

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย รศ. นพ.อำนาจ  อยู่สุข, ผศ.พีระศักดิ์  ฉายประสาท, รศ. ภญ.วรรณดี  แต้โสตถิกุล, รศ. ดร.อภิชาต  โสภาแดง, ผศ. ดร.สุคนธ์  ประสิทธิ์วัฒนเสรี และ ผศ. ดร.สมรรถชัย  จำนงกิจ พร้อมกับนำเสนอความเป็นมาและกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และหลังจากสิ้นสุดการประเมินผลแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการให้ทราบภายหลังหน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1088 Views