กิจกรรมวิชาการ.

TSRI congress 2019_๑๙๐๘๑๓_0018

เมื่อในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา สังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 19 (คปก. 19) จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง และ นายกวินวุธ สมสุนันท์  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 “ก้าวทันเทคโนโลยี เปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย” (TSRI Congress 2019 “Disruptive Technology for World Society”) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 9  สิงหาคม 2562 นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง ได้นำเสนองานวิจัยแบบบรรยายในกลุ่มผลงานวิจัยของนักศึกษา คปก. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ความนิยมด้านการนำเสนออีกด้วย

งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุน พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม

 

New Doc 2019-08-13 09.47.33 68352698_2635354416483539_4051305731054370816_o TSRI congress 2019_๑๙๐๘๑๓_0031 TSRI congress 2019_๑๙๐๘๑๓_0013 TSRI congress 2019_๑๙๐๘๑๓_0004

………………………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 392 Views