กิจกรรมวิชาการ.

S__14565379

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Rollins School of Public Health, Emory University ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการดำเนินของการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด : การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย หรือ โครงการสวัสดี” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทคัดย่อสำหรับประชุมวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถเขียนบทคัดย่อสำหรับประชุมวิชาการและบทความวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ณ อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม และ ดร. ปริญญา ภาณุเวท จาก Rollins School of Public Health, Emory University และ ผศ. ดร. นัทธี สุรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน

 

S__14565381 S__14565378 S__14565380

 

 

…………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 376 Views