กิจกรรมวิชาการ.

S__32702485

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประชุมสรุปโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรคหลอดเลือด การเสื่อมของจอประสาทตา คุณภาพชีวิต และภาวะความผิดปกติของระบบประสาทและการรับรู้ที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีในชาวไทยภาคเหนือ โดยอาจารย์ แพทย์หญิงขวัญหทัย แก้วปู่วัด สังกัดหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นาธาเนียล รอบบิ้นส์ สังกัดภาควิชาประสาทวิทยา ศูนย์การแพทย์ดาร์ทมุท-ฮิตช์คอก โรงเรียนแพทย์ไกเซล ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมสงวน อัษคุณ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ชูวุฒยากร สังกัดภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานของสถาบันฯ ณ ห้องปนะชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

S__32702473 S__32702482 S__32702481 S__32702483S__32702475 S__32702474 S__32702478

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 412 Views