กิจกรรมวิชาการ.

ß-FG+Fº160962_190918_0243

ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมและบริการให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดอบรบเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน: การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม” มีการให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยเกี่ยวกับ “อาหารเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน” และ “ความสำคัญของถั่วเหลืองต่อสุขภาพผู้สูงอายุและการพัฒนาถั่วเหลืองเป็นอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริโภคอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย และมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและงานวิจัย เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมบริการตรวจหลอดเลือดครบวงจร โดยเป็นการตรวจเพื่อให้ทราบว่าหลอดเลือดของผู้ใช้บริการเริ่มแข็ง ตีบตัน ความหนาของหลอดเลือดและอายุหลอดเลือดเป็นอย่างไร โดยเครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด ซึ่งในการตรวจครั้งนี้สามารถบอกได้ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือด มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ ทั้งการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานดูค่าดัชนีมวลกาย และได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

 

ß-FG+Fº160962_190918_0063 ß-FG+Fº160962_190918_0076 ß-FG+Fº160962_190918_0090 ß-FG+Fº160962_190918_0106 ß-FG+Fº160962_190918_0113 ß-FG+Fº160962_190918_0151 ß-FG+Fº160962_190918_0161 ß-FG+Fº160962_190918_0001 ß-FG+Fº160962_190918_0002 ß-FG+Fº160962_190918_0014 ß-FG+Fº160962_190918_0035 ß-FG+Fº160962_190918_0040 ß-FG+Fº160962_190918_0061

 

 

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 381 Views