กิจกรรมทั่วไป.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเจ้าหน้าที่ โครงการพาไทย (PA-Thai )
ซึ่งเป็นโครงการที่ให้คำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยของการติดเชื้อ
เอช ไอ วี โดยสมัครใจในชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมหัวข้อ NIMH Project
Accept Steering Committee Meeting โดยมีนักวิจัยโครงการ Project Accept
จาก 4 ประเทศ ได้แก่ Tanzania, Zimbabwe, South Africa และ Thai
ร่วมประชุมถึงความก้าวหน้าของโครงการ Project Accept
ซึ่งเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ Project Accept วันที่ 10-11
มีนาคม 2553 ณ โรงแรมเลอเมอรีเดียน จังหวัดเชียงใหม่

Post 1776 Views