กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะด้านอารมณ์และสังคมในเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่”โดยมี ดร.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล ร่วมกับอ.ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ และนักศึกษา โครงการบ้านหลังที่สอง ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เยาวชนภายใต้โครงการรวิจัย “การศึกษาผลของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์และส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่”  ในวันที่ 9, 14, 23, 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 – 18.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Post 326 Views